:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 228-241 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با هویت تحصیلی
فرزانه یوسفی، زهرا زین الدینی میمند، ویداسادات رضوی نعمت اللهی، امان اله سلطانی
گروه علوم تربیتی و روان شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
چکیده:   (2718 مشاهده)
زمینه و هدف: هویت تحصیلی مهم‌ترین عامل در عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان است که می‌تواند بر رفتارهای کلاسی، تمایل به رفتن به مدرسه، و تصور فرد درباره خودش تأثیر بگذارد. اگر فرد تصور مطلوبی درباره خود داشته باشد، تلاش می‌کند که رفتارش توأم با موفقیت باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ذهن­آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت‌گیری هدف با هویت تحصیلی انجام شد.
روش: طرح پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی است که با شیوه مدل­سازی ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 216 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه هویت تحصیلی (واس و ایساکسون،2008)؛ جهت‌گیری هدف (میدگلی و همکاران،1998)، راهبردهای یادگیری خودنظم جویی (پنتریچ و دی گروت، 1990)، و پرسش‌نامه  ذهن­آگاهی (بائر و همکاران،2010) استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به شاخص‌های ارائه شده، نقش واسطه‌ای ذهن­آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت‌گیری هدف با هویت تحصیلی تأیید می‌شود؛ به بیان جزئی‌تر یادگیری خودتنظیمی و جهت‌گیری هدف با واسطه­گری ذهن­آگاهی به ترتیب تأثیر غیرمستقیم مثبت و معنی‌داری بر هویت تحصیلی به میزان 0/27 و 0/06 دارند. همچنین اثر مستقیم ذهن­آگاهی، یادگیری خودتنظیمی، و جهت‌گیری هدف بر هویت تحصیلی به ترتیب 0/50، 0/68 و 0/12، اثر مستقیم یادگیری خودتنظیمی و جهت‌گیری هدف بر ذهن­آگاهی به ترتیب 0/54 و 0/12، و اثر کل یادگیری خودتنظیمی و جهت‌گیری هدف بر هویت تحصیلی با میانجی­گری ذهن­آگاهی به ترتیب 0/95 و 0/18 بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت جهت‌گیری هدف و انگیزش تحصیلی برای موفق شدن و پایداری یادگیری در بلندمدت، توجه به راهبردهای فراشناختی، برنامه‌ریزی، بازبینی، و نظم­دهی ذهنی باید در بطن برنامه‌های آموزشی گنجانده شود تا به‌تدریج فرایند یادگیری با ویژگی­ های یادگیرنده و نیازهای شخصی و شخصیتی او، همسو شود.
 
واژه‌های کلیدی: هویت تحصیلی، ذهن آگاهی، یادگیری خودتنظیمی، جهت‌گیری هدف
متن کامل [PDF 933 kb]   (243 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/9/20 | پذیرش: 1397/5/16 | انتشار: 1398/8/25
فهرست منابع
1. Farjami H. Necessity of educational identity development for sustainable foreign language learning. Magazine Grow Language. 2014; 107: 4-11. [Persian]. [Link]
2. Gazidari E, Gholamali Lavasani M, Ejei J. The relationship between academic identity and self-regulation learning strategies with academic procrastinate students. Journal of Psychology. 2016; 19(4/76): 346-362. [Persian]. [Link]
3. Faramarzi H, Maktabi G, Ghasemi S, Farzadi F. The examination of the relationship between motivational orientations and academic self- determination with academic identity among joundishapor students in Ahvaz. Educational Development of Judishapur. 2016; 7(4): 346-354. [Persian]. [Link]
4. Badeleh A, Toomaj A. Structural equations of relationships between learning disorder, emotional intelligence and depression in primary school students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 59-70. [Persian]. [Link]
5. Yousefi F, Zeinaddiny meymand Z, Razavi Nematollahi V, Soltani AA. The role of educational identity and objectives orientation in forecasting the metacognitive strategies of self-regulatory learning. Scientific Journal of Education Research. 2018; 13(53): 131-161. [Persian]. [Link]
6. Shokohi Nasab M. Study of relationship between goal orientation and independence with educational identity in fourth grade high school students in Sirjan city [Master's Thesis]. [Yazd, Iran]: Faculty of Literature and Humanities, Yazd University; 2013, pp: 57-72. [Persian].
7. Yosefi F, Zeinadini Z, Razavi V, Soltani A. The role of mediation of mind-consciousness components in relation between different types of goal orientations with four-personality identities. Education Strategies in Medical Sciences. 2019; 12(2): 73-79. [Persian]. [Link]
8. Hejazi E, Amani H, Yazdani MJ. Evaluation of psychometric properties of academic identity status measure in Iranian students. Journal of Psychological Methods and Models. 2011; 2(5): 1-15. [Persian]. [Link]
9. Butler-Barnes ST, Varner F, Williams A, Sellers R. Academic identity: a longitudinal investigation of African American adolescents' academic persistence. J Black Psychol. 2017; 43(7): 714-739. [Link] [DOI:10.1177/0095798416683170]
10. Abbas NF, Al-Bahrani RH. The search for identity in online chat. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS). 2016; 2(2): 8-15. [Link]
11. Thoonen EEJ, Sleegers PJC, Oort FJ, Peetsma TTD, Geijsel FP. How to improve teaching practices: the role of teacher motivation, organizational factors, and leadership practices. Educ Adm Q. 2011; 47(3): 496-536. [Link] [DOI:10.1177/0013161X11400185]
12. Tabatabie N, Tabatabie SS, Kakai Y, Mohammadiaria A. The relationship between identity styles and responsibility with educational achievement in high school students in Tehran. Social Welfare Quarterly. 2012; 12(44): 23-42. [Persian]. [Link]
13. Hashemi T, Mostafavi F, Mashinchi Abbasi N, Badri R. Role of goal orientation, self-efficacy of self-regulation and personality in procrastination. Contemporary Psychology, Biannual Journal of the Iranian Psychological Association. 2012; 7(1): 73-84. [Persian]. [Link]
14. Jokaar B, Delaavarpoor M. The relationship between educational procrastination and goal orientation. New Thoughts on Education. 2008; 3(34): 61-80. [Persian]. [Link]
15. Nikpay I, Farahbakhsh S, Yousefvand L. The effect of self-regulated learning strategies (cognitive and Meta cognitive) on goal orientation in second grade girl high school students by 60 day follows up. New Educational Approaches. 2016; 11(2): 71-86. [Persian]. [Link]
16. Herndon JS, Bembenutty H. Self-regulation of learning and performance among students enrolled in a disciplinary alternative school. Pers Individ Dif. 2017; 104: 266-271. [Link] [DOI:10.1016/j.paid.2016.08.027]
17. Dehghani Nazhvani A, Zarepour M. Relationship between goal orientation and academic achievement in dental students of Shiraz University. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16: 210-218. [Persian]. [Link]
18. Veysi K, Talepasand S. Relationship between Achievement Goal Orientation, perceived classroom goal structures, cognitive and metacognitive strategies with math achievement. Cognitive Strategies in Learning. 2014; 2(2): 67-81. [Persian]. [Link]
19. Delavar A, Esmaeili N, Hasanvandi S, Hasanvand B. Relationship between types of goal orientation and self-regulated learning strategies with academic achievement. Educational Psychology. 2015; 11(36): 59-78. [Persian]. [Link]
20. Abroshan H. Prediction of self-regulation learning strategies and subjective-vitality based on goal orientation in high school students. Quarterly Journal of Education Studies. 2015; 1(2): 119-143. [Persian]. [Link]
21. Valipour M, Hosseinian S, Pourshahriari M. The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on children's behavioral problems. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 34-45. [Persian]. [Link]
22. Kristeller JL, Baer RA, Quillian-Wolever R. Mindfulness-based approaches to eating disorders. In: Baer RA, editor. Mindfulness-based treatment approaches: Clinician's guide to evidence base and applications. San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press; 2006, pp: 75-91. [Link] [DOI:10.1016/B978-012088519-0/50005-8]
23. Golpour Chamarkohi R, Mohammad Amini Z. The efficacy of mindfulness based stress reduction on mindfulness and assertiveness of students with test anxiety. Journal of School Psychology. 2012; 1(3): 82-100. [Persian]. [Link]
24. Was CA, Al-Harthy I, Stack-Oden M, Isaacson RM. Academic identity status and the relationship to achievement goal orientation. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 2009; 7(2): 627-652. [Link] [DOI:10.25115/ejrep.v7i18.1363]
25. Barezegar Barfooei K, Barzegar Barfooei M, Mollaee Bahrami Y. The role of goal orientation and metacognitive reading strategies in predicting academic motivation of male students of Yazd Farhangian University. Research in School and Virtual Learning. 2014; 2(5): 27-42. [Persian]. [Link]
26. Pintrich PR, De Groot EV. Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. J Educ Psychol. 1990; 82(1): 33-40. [Link] [DOI:10.1037//0022-0663.82.1.33]
27. Arami Z, Manshaee GR, Abedi A, Sharifee T. The comparison of motivational beliefs, metacognitive skills and self-regulation learning between gifted & ordinary students of the city of Isfahan. New Educational Approaches. 2016; 11(2): 59-70. [Persian]. [Link]
28. Nakhaei S, Amiri Majd M, Mohamadi Ariya AR, Shirazi M. Modeling the relationship between teachers' demographic characteristics and internal motivation of students by mediating cognitive and metacognitive strategies. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 4(4): 180-192. [Persian]. [Link]
29. Eisendrath SJ. Mindfulness-based cognitive therapy: innovative applications. Cham: Springer International Publishing; 2016, pp: 100-123. [Link]
30. Nechita F, Alexandru DO, Turcu-Ştiolică R, Nechita D. The influence of personality factors and stress on academic performance. Curr Health Sci J. 2015; 41(1): 47-61. [Link]XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها