فصلنامه سلامت روان کودک- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمت نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر دکتر عباسعلی حسین‌‌خانزاده
(دانشیار دانشگاه گیلان(
Abbaskhanzade [at] gmail.com
مدیر داخلی لیلا صفی‌خانی Leylakhani2016 [at] gmail.com
مدیر اجرایی محسن بابایی‌سنگلجی Psydevch [at] gmail.com
دبیر اجرایی حسین حیدری Hossein.heydari1368 [at] yahoo.com
دبیران علمی و تخصصی دکتر قربان همتی علمدارلو
دکتر سامره اسدی
Ghorban_hemati [at] yahoo.com
Asadimajreh_psy [at] yahoo.com
ویراستاران فارسی دکتر علیرضا محمدی آریا
دکتر گیتا موللی
Mohammadiarya [at] yahoo.com
Drgmovallali [at] gmail.com
ویراستاران انگلیسی دکتر اکرم پرند
لیلی جارستان
Akramparand [at] yahoo.com
 
مشاوران آماری دکتر جواد امانی
دکتر عباس ابوالقاسمی

دکتر سجاد رضایی

Mj.amani [at] gmail.com
Abolghasemi_44 [at] yahoo.com

Rezaei_psy [at] hotmail.com

مشاوران علمی دکتر سیدموسی کافی
دکتر الهه حجازی
دکتر مسعود لواسانی
در جدول پایین درج شده است
کارشناس، صفحه‌‌آرا و طراح روی جلد مونا لطیف Monalatif82 [at] gmail.com
کارشناسان بخش نمایه سازی نشریه ابراهیم رهبر کرباسدهی
فاطمه رهبر کرباسدهی
Ebrahim.Rahbar74 [at] gmail.com
Fatemeh.Rahbar.Karbasdehi [at] gmail.com

اعضای کمیته علمی مجله به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی

رتبه

دانشگاه محل خدمت

 پست الکترونیک

دکتر عباس ابوالقاسمی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

Abolghasemi_44 [at] yahoo.com

دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز

گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه تهران

Afrooz [at] ut.ac.ir

دکتر فرشته باعزت

دانشیار

گروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

F.Baezzat [at] umz.ac.ir

دکتر احمد برجعلی

دانشیار

گروه روانشناسی دانشگاه علامه

A.borjali [at] gmail.com

دکتر احمد به پژوه

استاد

گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه تهران

Aahmad.behpajooh [at] gmail.com

دکتر جان دی مُل

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه کاتولیک لوون

jan.demol [at] uclouvain.be

دکتر سیدمحمدرضا تقوی

استاد

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

Mtaghavi [at] rose.shirazu.ac.ir

دکتر الهه حجازی

دانشیار

گروه مبانی روانی دانشگاه تهران

Ehejazi [at] ut.ac.ir

دکتر عباسعلی حسین خانزاده

دانشیار

گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

Abbaskhanzade [at] gmail.com
دکتر زهره خسروی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا

Z.khosravi [at] alzahra.ac.ir
دکتر فیروزه سپهریان آذر

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه F.sepehrianazar [at] urmia.ac.ir

دکتر فرامرز سهرابی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه علامه

Faramarzsohrabi [at] yahoo.com

دکتر منیجه شهنی ییلاق

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز

Mshehniyailagh [at] yahoo.com

دکتر احمد عابدی

دانشیار

گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

 Aa.abedi [at] edu.ui.ac.ir

دکتر باقر غباری بناب

استاد

گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه دانشگاه تهران

Bghobari [at] ut.ac.ir
دکتر حسین فاطمی استاد

گروه روانپزشکی دانشگاه مینه سوتا

fatem002 [at] umn.edu

دکتر جلیل فتح آبادی

دانشیار

گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

 Jj_fathabadi [at] sub.ac.ir

دکتر محمدنقی فراهانی

استاد

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

Farahani [at] saba.tmu.ac.ir

دکتر  نورعلی فرخی

دانشیار

گروه سنجش روانی دانشگاه علامه

Farrokhinoorali [at] yahoo.com

دکتر سیدموسی کافی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه گیلان

Mosakafie [at] yahoo.com

دکتر مریم کوشا

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Maryamkousha [at] yahoo.com

دکتر هِدِر گاریسون

دانشیار

گروه آموزش ویژه و توانبخشی دانشگاه استرودسبورگ شرقی پنسیلوانیا

hgarrison [at] esu.edu

دکتر محمدعلی گودرزی

استاد

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

Goudarzi.ma [at] gmail.com

دکتر محمد فیضال بن غنی

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مالایا Mdfaizal [at] um.edu.my

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

دانشیار

گروه مبانی روانی دانشگاه تهران

Lavasani [at] ut.ac.ir

دکتر جواد محمودی قرایی

دانشیار

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Jmahmoudi [at] tums.ac.ir

دکتر سیده منوره یزدی

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا

Smyazdi [at] alzahra.ac.ir

دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز

گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

Narimani [at] uma.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب