:: دوره 8، شماره 1 - ( دوره هشتم شماره اول بهار 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 26-14 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین نقش میانجی معنای تحصیلی در رابطه بین خوش بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
لعیا جعفری1 ، مسعود حجازی* 2، اکبر جلیلی2 ، افسانه صبحی2
1- واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
2- گروه روان شناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
چکیده:   (987 مشاهده)
زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی یکی از مؤلفه ­های مهم در آموزش و پرورش است که همواره مورد توجه برنامه ­ریزان، مدیران، معلمان، و والدین دانش ­آموزان بوده است و این افراد همواره در تلاش هستند تا شرایطی را فراهم کنند که کارآیی تحصیلی دانش ­آموزان بالا برود. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش میانجی معنای تحصیلی در رابطه بین خوش­بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی بود. داده­ های مورد نیاز از بین نمونه ­ای از دانش­ آموزان دختر متوسطه شهر خرمدره به تعداد 250 نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای گردآوری شد. برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه­ های معنا تحصیلی هندرسون-کینگ و اسمیت (2006) و خوش­بینی تحصیلی اسچنن موران و همکاران (2013) استفاده شده است. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل کسب ­شده توسط دانش ­آموزان در دو نیم­سال اول و دوم استفاده شد. پس از جمع ­آوری پرسشنامه ­ها، داده ­های استخراج­شده توسط نرم­افزارهای SPSS22 و MPLUS 7.4، با استفاده از روش معادلات ساختاری بررسی و تحلیل شد.
یافته ­ها: یافته ­ها نشان داد که بین متغیرهای خوش­بینی تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنادار (0/01> P) است و معنای تحصیلی بین دو متغیر خوش­بینی تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی بازی می ­کند.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان می ­دهد که خوش­بینی تحصیلی به صورت مستقیم موجب بهبود عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان می‌شود، اما به صورت غیرمستقیم از طریق معنای تحصیلی بر بهبود عملکرد دانش ­آموزان تأثیر دارد.
واژه‌های کلیدی: خوش بینی تحصیلی، عملکرد تحصیلی، معنای تحصیلی، دانش آموزان
متن کامل [PDF 1185 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/9/15 | پذیرش: 1400/2/12 | انتشار: 1400/3/18
فهرست منابع
1. Agasisti T, Avvisati F , Borgonovi F, Longobardi,S. Academic resilience: What schools and countries do to help disadvantaged students succeed in PISA. 2018.‌ doi.org/10.1787/19939019 [Link]
2. Martin A, Marsh H. Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychol Sch. 2006; 43:267-81. DOI: 10.1002/pits.20149 [Link] [DOI:10.1002/pits.20149]
3. Owens RL, Allen BA, Maslowski AK , Murphy PK . Strengths Use, Environmental Factors, and Academic Outcomes in Newly Matriculated College Students. International Journal of Applied Positive Psychology. 2021, 1-23. [DOI:10.1007/ s41042 z-020-00049-1‌[Link]]
4. Jafari L, Hejazi M, Sibhi A. Investigating the relationship between academic resilience with students' academic performance and mediating academic meaning. Journal of School Psychology, 2020; 9 (3): 35-49. DOI: 10.22098/JSP.2020.1063‌ [Link]
5. Feldman DB, Kubot M. Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences. 2015 [DOI:10.1016/j.lindif.2014.11.022]
7. KulophasD, Ruengtrakul A, Wonggwanich S. The relationships among authentic leadership, teachers' work engagement, academic optimism and school size as moderator: A conceptual model. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015; 191: 2554-2558.‌ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.298 [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.298 [Link]]
8. Eren, A. Prospective teachers' future time perspective and professional plans about teaching: The mediating role of academic optimism. Teaching and Teacher Education, 2012; 28 (1)111-123.‌ https://doi.org/10.1016/j.tate.2011.09.006 [DOI:10. 1016/j.tate.2011.09.006 [Link]]
9. Icekson T, Kaplan O, Slobodin O. Does optimism predict academic performance? Exploring the moderating roles of conscientiousness and gender. Stud High Educ [Internet]. 2020 Mar 3 [cited 2020 Oct 29]. 45(3):635-47. https://doi.org/10.1080/03075079.2018.1564257 [DOI:10.1080/03075079. 2018.1564257 [Link]]
10. Hamedi Nasab S, Asgari A, Ayati M. The relation between academic optimism and motivation of academic advancement with respect of mediating role of academic efficacy of the second grade students. Int J Soc Sci Educ [Internet]. 2015; Oct 8.5:2223-4934. [Persian]. [Link]
11. Mehrian A., Janaabadi H., and Pourghaz A. Relationship between academic meaning and perceived stress and academic optimism in Neishabour students. Journal of Educational Psychology Studies. 1398; 16 (33): 137-56. [Persian]. [Link]
12. ANDERSON, Karen, et al. Academic optimism, enabling structures, and student achievement: Delving into relationships. Journal of School Leadership, 2018; 28 (4)434-461.‌ https://doi.org/10.1177/105268461802800401 [DOI:10.1177/1052684 61802800401 [Link]]
13. SMITH, PA, HOY WK. Academic optimism and student achievement in urban elementary schools. Journal of Educational Administration, 2007; 45(5): 556-568.‌ [Link] [DOI:10.1108/09578230710778196]
14. Cheraghikhah Z; Arabzadeh M, Kadivar P. The Role of Academic Optimism, Academic Emotions and School Well-Being in Mathematical Performance of Students. Positive Psychology. 2015; 1 (3):11-20.‌ [Link]
15. Moradi, K, Vawzi M, Farzaneh M, Mirzaei M. Relationship between academic optimism and academic achievement in boys high schools students of districts 6, 9 in Tehran city. Research in School and Virtual Learning. 2015; 5(2): 69-80.‌ [Link]
16. Levine A, Cureton JS. When Hope and Fear Collide: A Portrait of Today's College Student. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. [Internet]. San Francisco, California: Jossey-Bass; 1998 [cited 2020 Nov 23].
17. Henderson-King D, Mitchell AM. Do materialism, intrinsic aspirations, and meaning in life predict students' meanings of education?. Soc Psychol Educ 14, 119-134 (2011). https://doi.org/10.1007/s11218-010-9133-z [DOI:10.1007/ s11218 -010-9133-z. [Link]]
18. Alexander WS. An Empirical Typology of College Students. J Coll Stud Dev. 1993; 4(1):36-46. [Link]
19. Weiner E. The meaning of education for university students with a psychiatric disability: A grounded theory analysis. Psychiatr Rehabil J. 1999; 22(4): 403-409. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0095209 [link] [DOI:10.1037/h0095209]
20. Kadkhodai MA, Karami Z. Investigating the relationship between optimism and the meaning of education with students' academic motivation. Higher Education Research and Planning Institute. 1395; 9 (36): 143-59. [Persian]. [Link]
21. Senobar A, Raeisi E. The role of achievement goals and academic meaning in predicting academic success of girl students. Rooyesh. 2018; 7 (3):37-52. Doi: 20.1001.1.2383353.1397.7.3.5.8 [Link]
22. Ortega-Maldonado, A, Salanova M . Psychological capital and performance among undergraduate students: the role of meaning-focused coping and satisfaction. Teaching in Higher Education. 2018; 23(3), 390-402.‌ https://doi.org/10.1080/13562517.2017.1391199 [DOI:10.1080/13562517. 2017.1391199 . [Link]]
23. Krypel, M.N., Henderson-King, D. Stress, coping styles, and optimism: are they related to meaning of education in students' lives?. Soc Psychol Educ. 2010; 13, 409-424. https://doi.org/10.1007/s11218-010-9132-0 [DOI:10.1007/s11218-010. [Link]]
24. Kadkhodaei, M. S., & Karami, Z. The Relationship between Optimism and Meaning of Education with Academic Motivation of Students. Higher Education Letter, 2017, 9(36), 143-159.‌ [Link]
25. Isa Zadegan A, Mikaeli FM, Marvi Milan F. The relationship between hope, optimism and the meaning of education with academic performance of pre-university students. School Psychology Quarterly. 1393; 3 (2): 137-152 [Persian]. [Link]
26. Mehriyan E, Jenaabadi H, Pourghaz A. The relationship between meanings of education with perceived stress Academic Optimism. Journal of Educational Psychology Studies. 2019; 16(33), 137-156.‌ [Link]
27. Sharifi P H. Sharifi N. Principles of Psychometrics and Psychoanalysis. Ninth Edition. Tehran: Roshd. 2019; pp: 252-376. [Persian]
28. Henderson - King D, Smith N M. Meanings of education for university students: Academic motivation and personal values as predictors. Social psychology of education. 2006; 9, 195- 221. DOI:10.1007/S11218-006-0006-4 [Link] [DOI:10.1007/s11218-006-0006-4]
29. Megan T M, Regina BA, Mitchell, Roxanne MM. Moore, Dennis MM. Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration. 2013; 51 (2), 150-175. [Link] [DOI:10.1108/09578231311304689]
30. Moradi K, Vaezi M, Farzaneh M, and Mirzaei M. The Relationship between Academic Optimism and Academic Achievement among Boys' High School Students in Districts 6 and 9 of Tehran. Payam Noor University. 1393; 2 (5): 69-80. [Persian]. [Link]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( دوره هشتم شماره اول بهار 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها