:: دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 61-46 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر بخشی آموزش تقویت حواس پنج‌گانه بر توانمندی شناختی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی
ملکه سادات سیدی1 ، سمانه سادات طباطبائی* 2، تکتم سادات طباطبائی2 ، فاطمه شهابی زاده3
1- واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
2- گروه روان شناسی تربیتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
3- گروه روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
چکیده:   (1220 مشاهده)
زمینه و هدف: کم ­توانی یادگیری خاص اختلالی است که با توانایی دانش ­آموز در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، نوشتن، هیجی کردن، یا انجام محسابات ریاضی تداخل ایجاد می­ کند. دانش ­آموزان با کم­توانی یادگیری خاص ممکن است در خواندن، نوشتن، یا ریاضی مشکل داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر­بخشی آموزش تقویت حواس­ پنج‌گانه بر توانمندی ­شناختی و مهارت­های ­اجتماعی دانش­آموزان با اختلال­ یادگیری ریاضی بود.
روش: پژوهش حاضر نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با دو گروه گواه و آزمایش و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش­آموزانی بود که در سال تحصیلی 99-1398 به مرکز مشکلات ­یادگیری شهرستان فردوس مراجعه کردند. از این جامعه تعداد 30 دانش­آموز به‌صورت نمونه­گیری هدفمند، انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. سپس آزمون هوش وکسلر کودکان (2003) اجرا و از پرسشنامه مهارت­ های اجتماعی ماتسون (1983) و سیاهه درجه ­بندی رفتاری کنش­ های اجرایی (جیویا وهمکاران،2000) به عنوان ابزارهای جمع­آوری داده ­ها در دو مرحله پیش­ آزمون و پس ­آزمون استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 70 دقیقه ­ای تحت آموزش تقویت حواس ­پنج‌گانه قرار گرفت و گروه گواه مداخله­ ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مجدداً به ابزار پژوهش پاسخ دادند (پس­ آزمون) و در پایان دوره پیگیری پس از دو ماه انجام شد. داده ­ها به روش تحلیل کوواریانس یک راهه در محیط نرم ­افزار spss نسخه 23 تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که اثر گروه بر ترکیب متغیرهای توانمندی­ شناختی (0/847=اندازه اثر، 0/001>p، 149/942=F) و مهارت­ های ­اجتماعی (0/824=اندازه اثر، 0/001>p، 126/809=F) در دانش­ آموزان با اختلال ­یادگیری معنادار است.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ های این پژوهش، آموزش تقویت حواس­ پنج‌گانه می­ تواند به‌عنوان یک مداخله موثر بر توانمندی ­شناختی و مهارت­ های ­اجتماعی دانش­ آموزان با اختلال­ یادگیری ریاضی مورد استفاده قرار گیرد.
شماره‌ی مقاله: 4
واژه‌های کلیدی: حواس پنج‌گانه، توانمندی شناختی، مهارت های اجتماعی، اختلال یادگیری
متن کامل [PDF 1093 kb]   (656 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/12/11 | پذیرش: 1400/3/3 | انتشار: 1400/6/27
فهرست منابع
1. Karande S, Mahajan V, Kulkarni M. Recollections of learning-disabled adolescents of their schooling experiences: a qualitative study. Indian journal of medical sciences. 2009;63(9). [Link] [DOI:10.4103/0019-5359.56109]
2. Swanson LJ. Do the means justify the ends, or do the ends justify the means? Value protection model of justice. Personality and Social Psychology Bulletin. 2014;28(8):452-61.
3. Barzegar Bafrooei K, Mahsa A. The Impact of Playing with Lego on Social Skills of Preschool Children. J Child Ment Health . 2017;(3)4,32-142 . [Link]
4. Kuznetsova A, Brockhoff PB, Christensen RHB. lmerTest: Tests for random and fixed effects for linear mixed effect models (lmer objects of lme4 package). R package version. 2017; 82 (13). [Link] [DOI:10.18637/jss.v082.i13]
5. Wallace JC, Kass SJ, Stanny CJ. The cognitive failures questionnaire revisited: dimensions and correlates. The Journal of General Psychology. 2002;129(3):238-56. [Link] [DOI:10.1080/00221300209602098]
6. Rueda MR, Checa P, Cómbita LM. Enhanced efficiency of the executive attention network after training in preschool children: immediate changes and effects after two months. Developmental Cognitive Neuroscience. 2012;2:S192-S204. [Link] [DOI:10.1016/j.dcn.2011.09.004]
7. Cohen D, Plaza M, Perez-Diaz F, Lanthier O, Chauvin D, Hambourg N, et al. Individual cognitive training of reading disability improves word identification and sentence comprehension in adults with mild mental retardation. Research in Developmental Disabilities. 2006;27(5):501-16. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2004.07.008]
8. Westerberg H, Klingberg T. Changes in cortical activity after training of working memory-a single-subject analysis. Physiology & Behavior. 2007;92(1-2):186-92. [Link] [DOI:10.1016/j.physbeh.2007.05.041]
9. Bull R, Espy KA, Wiebe SA. Short-term memory, working memory, and executive functioning in preschoolers: Longitudinal predictors of mathematical achievement at age 7 years. Developmental Neuropsychology. 2008;33(3):205-28. [Link] [DOI:10.1080/87565640801982312]
10. Sharfi K, Rosenblum S. Executive functions, time organization and quality of life among adults with learning disabilities. PloS one. 2016;11(12):e0166939. [Link] [DOI:10.1371/journal.pone.0166939]
11. Choobdary A, Alizadeh H, Sharifi Daramadi P, Asgari M. Development and Pathology of Executive Functions in Children with Visual Impairment: A Systematic Review Study. J Child Ment Health. 2020; 7 (1) :411-430. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.7.1.25]
12. Vahidi S, Manzari Tavakoli A, Manzari Tavakoli H, Soltaninejad A. The Role of Executive Functions in Predicting Math Anxiety in Students with Dyscalculia. MEJDS. 2020; 10 :51-51. [Link]
13. Zeraatee Idehloo R, Zargham Hajebi M, Kamkari K. Comparative study of the effect of the third level of response to intervention and cognitive rehabilitation on math performance of students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities. 2020;9(3):77-106. [Link]
14. Bayrami M NMA, Hashemi T, Movahedi Y. The Effectiveness of Neuropsychological Rehabilitation Treatment on the Continuous Attention Function of Students with Dyscalculia. Community Health Journal. 2016;10(3):45-52. [Link]
15. Hassan AEH. Emotional and behavioral problems of children with learning disabilities. Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research (JEPER). 2015;2(10):66-74. [Link]
16. Toro PA, Weissberg RP, Guare J, Liebenstein NL. A comparison of children with and without learning disabilities on social problem-solving skill, school behavior, and family background. Journal of Learning Disabilities. 1990;23(2):115-20. [Link] [DOI:10.1177/002221949002300207]
17. Ouherrou N, Elhammoumi O, Benmarrakchi F, El Kafi J. Comparative study on emotions analysis from facial expressions in children with and without learning disabilities in virtual learning environment. Education and Information Technologies. 2019;24(2):1777-92. [Link] [DOI:10.1007/s10639-018-09852-5]
18. Herbert JD, Gaudiano BA, Rheingold AA, Myers VH, Dalrymple K, Nolan EM. Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. Behavior Therapy. 2005;36(2):125-38. [Link] [DOI:10.1016/S0005-7894(05)80061-9]
19. Ghobari-Bonab B, Beh-Pajooh A, Afrooz GA, Hakimi Rad E, Arjmandnia AA. The effects of response inhibition and working memory training programs on improving social skills in children with attention deficit / hyperactivity disorder. Quarterly Journal of Psychological Studies. 2014;9 (4): 9-30. [Link]
20. Kátai Z, Juhász K, Adorjáni AK. On the role of senses in education. Computers & Education. 2008;51(4):1707-17. [Link] [DOI:10.1016/j.compedu.2008.05.002]
21. Ponticorvo M, Di Fuccio R, Ferrara F, Rega A, Miglino O, editors. Multisensory educational materials: five senses to learn. International Conference in Methodologies and intelligent Systems for Techhnology Enhanced Learning.2018: Springer. [Link] [DOI:10.1007/978-3-319-98872-6_6]
22. Alkasasbeh AA, Ghinea G, Grønli T-M, editors. The impact of having olfactory media on user performance: Scented vs worded images. 2019 IEEE Conference on e-Learning, e-Management & e-Services (IC3e).2019: IEEE. [Link] [DOI:10.1109/IC3e47558.2019.8971785]
23. Obaid MAS. The impact of using multi-sensory approach for teaching students with learning disabilities. Journal of International Education Research (JIER). 2013;9(1):75-82. [Link] [DOI:10.19030/jier.v9i1.7502]
24. Akpınara B, Özda F, Yıldırımc B, Batdıd V. The Analysis of the Effects of Olfactive Stimulus in Learning in Context of Educational Technology. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2013;103(0):954-62. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.10.418]
25. Zhou J, Su Q, Liu P, editors. A Metaphorical Analysis of Five Senses and Emotions in Mandarin Chinese. Workshop on Chinese Lexical Semantics; 2019: Springer. [Link] [DOI:10.1007/978-3-030-38189-9_62]
26. Shalani B AM, abbariki A. The Effectiveness of Play with feeling Words on Social Skills of Students with Learning Disabilities y Research Psychological Applie. 2018;8(4):1-12. [Link]
27. Afrooz Q, Kamkari K, Shukarzadeh S, A H. Guide to Implementing, Scoring, and Interpreting Children's Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV). Tehran: Elme Ostadan Publications. 2012; pp: 1-30. [Link]
28. Sadeghi A, Rabiee M, MR. A. . Validation and Reliability of the Wechsler Intelligence Scale for ChildrenIV. Developmental Psychology: Iranian Psychologists. 2011;7(28):377-86. [Link]
29. Yousefi F, Khayer M. A study on the reliability and the validity of the matson evaluation of social skills with youngstres (MESSY) and sex differences in social skills of high school students in Shiraz, Iran. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University. 2002; 18(2): 159-170. [Persian]. [Link]
30. Gioia GA, Isquith PK, Guy SC, L. K. Behavior rating inventory of executive function,Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Incorporated. 2000. [DOI:10.1076/chin.6.3.235.3152]
31. Memisevic H, Sinanovic O. Executive functions as predictors of visual-motor integration in children with intellectual disability. Perceptual and motor skills. 2013;117(3):913-22. [Link] [DOI:10.2466/15.25.PMS.117x25z4]
32. MEMISHEVIKJ H. Self-regulation in children with intellectual disability. Journal of Special Education and Rehabilitation. 2015;16.(4-3).71-83. [Link] [DOI:10.1515/jser-2015-0012]
33. Abdolmohamadi k, Alizadeh H, Abadi Farhad GS, Taiebli M, fathi a. Psychometric Properties of Behavioral Rating Scale of Executive Functions (BRIEF) in Children aged 6 to 12 Years. Quarterly of Educational Measurement. 2018;8(30):135-51. [Link]
34. Entezari S, Taher M, H A. The Comparison of the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy and Metacognitive Therapy on Depression, Suicide Ideation, and Masochistic Aggression in Individuals with Subclinical Symptoms of Body Dysmorphic Disorder. J Child Ment Health. 2021;7(4):1-18. [Link] [DOI:10.52547/jcmh.7.4.2]
35. Nodei K, Sarami G, Keramati H. The relation between function and working memory capacity and Students' reading. Journal of Cognitive Psychology. 2016;4(3):11-20 . [Link]
36. Ayres AJ, Tickle LS. Hyper-responsivity to touch and vestibular stimuli as a predictor of positive response to sensory integration procedures by autistic children. American Journal of Occupational Therapy. 1980;34(6):375-81.[Link] [DOI:10.5014/ajot.34.6.375]
37. Fernald GM. Remedial techniques in basic school subjects. McGraw-Hill; 1943. [Link]
38. Laird J. Abundances in field dwarf stars. II-Carbon and nitrogen abundances. The Astrophysical Journal. 1985;289:556-69. [Link] [DOI:10.1086/162916]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها