:: دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 29-17 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ واکنش‌های پرخاشگرانه، افسرده‌وار و مکانیسم دفاعی واپس‌روی در کودکان دارای خواهر یا برادر با و بدون اختلال طیف اوتیسم و نشانگان داون بر اساس آزمون ترسیم خانواده
فاطمه درفشی1 ، اشکان ناصح* 2، سجاد رضایی2
1- دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (2135 مشاهده)
زمینه و هدف: زندگی با فرد دارای نیازهای ویژه ممکن است آثار عاطفی بلندمدتی بر خواهران و برادرانش برجای بگذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه واکنش‌های افسرده‌وار، پرخاشگرانه و مکانیسم‌ دفاعی واپس‌روی در کودکان دارای خواهر یا برادر مبتلا و غیرمبتلا به اختلال طیف اوتیسم و نشانگان داون بر اساس آزمون ترسیم خانواده انجام شد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی - مقایسه‌ای بود. جامعه‌ این پژوهش تمامی کودکان 6 تا 12 ساله دارای خواهر یا برادر با و بدون اختلال طیف اوتیسم و یا نشانگان داون در شهر رشت در سال ۱۳۹۹ بودند. حجم نمونه ۵۵ کودک از جامعه آماری ذکر شده بود (۱۵ کودک در هر یک از گروه‌های دارای خواهر و برادر مبتلا به اوتیسم یا نشانگان داون و ۲۵ کودک در گروه گواه). گروه‌های مبتلا به اوتیسم و نشانگان داون به روش هدفمند و گروه فاقد اختلال، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. از هر کودک به‌ روش انفرادی آزمون ترسیم خانواده به شیوه کرمن گرفته شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری مجذور خی تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه از نظر متغیر واکنش افسرده‌وار، پرخاشگرانه، و واپس‌روی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ امایافته‌های فرعی پژوهش نشان داد تفاوت بین گروه‌ها از نظر یکی از مؤلفه‌های واکنش افسرده‌وار، یعنی ترسیم در پایین صفحه، معنادار بود (0/03=p).
نتیجه‌گیری: زندگی با فرد با اختلال تحولی ممکن است بر سلامت روان خواهر و برادر فرد تأثیر بگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد آزمون ترسیم خانواده در تفکیک شرایط این کودکان از هم تا حدی نارسا بوده است؛ بنابراین لازم است که شناسایی مبتنی بر آزمون ترسیم خانواده با احتیاط انجام شود و از یافته‌های بالینی و آزمون‌های عینی نیز برای اطمینان بیشتر استفاده شود.
شماره‌ی مقاله: 2
واژه‌های کلیدی: ترسیم خانواده، اختلال طیف اوتیسم، نشانگان داون، خواهر و برادر
متن کامل [PDF 1432 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/1/18 | پذیرش: 1400/4/2 | انتشار: 1400/6/20
فهرست منابع
1. Angell ME, Meadan H, Stoner JB. Experiences of siblings of individuals with autism spectrum disorders. Autism Res Treat. 2012; 949586. [Link] [DOI:10.1155/2012/949586]
2. Shojaee S, BehPajooh A. Resiliency in the Siblings of Children and Adolescents with Special Needs. J Child Ment Health. 2015; 1(1): 37-47. [Persian] [Link]
3. Shojaee S. Challenges facing families with children with autism spectrum disorders. J Child Ment Health. 2015; 2 (1): 71-81. [Persian] [Link]
4. Takataya K, Mizuno E, Kanzaki Y, Sakai I, Yamazaki Y. Feelings of siblings having a brother/sister with Down syndrome. Arch Psychiatr Nurs. 2019; 33(4): 337-346. [Link] [DOI:10.1016/j.apnu.2019.01.001]
5. Doody MA, Hastings RP, O'Neill S, Grey IM. Sibling relationships in adults who have siblings with or without intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2010; 31(1): 224-231. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2009.09.007]
6. Hayden NK, Hastings RP, Totsika V, Langley E. A population-based study of the behavioral and emotional adjustment of older siblings of children with and without intellectual disability. J Abnorm Child Psychol. 2019; 47(8): 1409-1419. [Link] [DOI:10.1007/s10802-018-00510-5]
7. Woodgate RL, Edwards M, Ripat JD, Rempel G, Johnson SF. Siblings of children with complex care needs: Their perspectives and experiences of participating in everyday life. Child Care Health Dev. 2016; 42(4): 504-512. [Link] [DOI:10.1111/cch.12345]
8. Moss P, Eirinaki V, Savage S, Howlin P. Growing older with autism-the experiences of adult siblings of individuals with autism. Res Autism Spectr Disord. 2019; 63: 42-51 [Link] [DOI:10.1016/j.rasd.2018.10.005]
9. Zaidman-Zait A, Yechezkiely M, Regev D. The quality of the relationship between typically developing children and their siblings with and without intellectual disability: Insights from children's drawings. Res Dev Disabil. 2020; 96: 103537. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2019.103537]
10. Groth-Marnat G, Baker S. Digit span as a measure of everyday attention: a study of ecological validity. Percept Mot Skills. 2003; 97(3_suppl): 9-18. [Link] [DOI:10.2466/pms.2003.97.3f.1209]
11. Corman L. Child's painting (Application of draw a family in clinic). Dadsetan P, Mansour M. (Persian translator). Fifth edition. Tehran: Roshd; 2008, pp: 9-59. [Persian].
12. Gregory A, Hastings RP, Kovshoff H. Academic self-concept and sense of school belonging of adolescent siblings of autistic children. Res Dev Disabil. 2020. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2019.103519]
13. Caliendo M, Lanzara V, Vetri L, Roccella M, Marotta R, Carotenuto M, et al. Emotional-behavioral disorders in healthy siblings of children with neurodevelopmental disorders. Medicina (Kaunas). 2020; 56(10): 491. [Link] [DOI:10.3390/medicina56100491]
14. Pourbagheri N, Mirzakhani N, Akbarzadehbaghban A. A comparison of emotional-behavioral problems of siblings at the age range of 3-9 year old children with autism and down syndrome. Iran J Child Neurol. 2018; 12(2): 73-82. [Link]
15. Murray LE, O'Neill L. Neuroticism and extraversion mediate the relationship between having a sibling with developmental disabilities and anxiety and depression symptoms. J Affect Disord. 2019; 243: 232-240. [Link] [DOI:10.1016/j.jad.2018.09.042]
16. Koukouriki E, Soulis SG, Andreoulakis E. Depressive symptoms of autism spectrum disorder children's siblings in Greece: Associations with parental anxiety and social support. Autism. 2021; 25(2): 529-544. [Link] [DOI:10.1177/1362361320966847]
17. Dansby RA, Turns B, Whiting JB, Crane J. A phenomenological content analysis of online support seeking by siblings of people with autism. J Fam Psychother. 2018; 29(3): 181-200. [Link] [DOI:10.1080/08975353.2017.1395256]
18. Shivers CM. Self-reported guilt among adult siblings of people with intellectual and developmental disabilities. Am J Intellect Dev Disabil. 2019; 124(5): 470-477. [Link] [DOI:10.1352/1944-7558-124.5.470]
19. Ward B, Tanner BS, Mandleco B, Dyches TT, Freeborn D. Sibling experiences: Living with young persons with autism spectrum disorders. Pediatr Nurs. 2016; 42(2): 69-76. [Link]
20. Pavlopoulou G, Dimitriou D. 'I don't live with autism; I live with my sister'. Sisters' accounts on growing up with their preverbal autistic siblings. Res Dev Disabil. 2019; 88: 1-15. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2019.01.013]
21. Braconnier ML, Coffman MC, Kelso N, Wolf JM. Sibling relationships: Parent-child agreement and contributions of siblings with and without ASD. J Autism Dev Disord. 2018; 48(5): 1612-1622. [Link] [DOI:10.1007/s10803-017-3393-9]
22. Abbaspoor S, Mousavi SF. The comparison of the components of mental health and depression in normal children and siblings of children with autism. Clinical psychology and personality. 2020; 15(2): 121-131. [Persian] [Link]
23. Guidotti L, Musetti A, Barbieri GL, Ballocchi I, Corsano P. Conflicting and harmonious sibling relationships of children and adolescent siblings of children with autism spectrum disorder. Child Care Health Dev. 2021; 47(2): 163-173. [Link] [DOI:10.1111/cch.12823]
24. Nasr Esfahani F, Hakim Shooshtari M, Shirmohammadi Sosfadi R, Saeed F, Jalai F, Farsham A, et al. Internalizing and externalizing problems, empathy quotient, and systemizing quotient in 4 to 11 years-old siblings of children with autistic spectrum disorder compared to control group. Iran J Psychiatry. 2018; 13(3): 191-199. [Link]
25. Khatiri E, Nourani M. Analysis of drawing level of family test in normal and bad parenting children (aged4-6 in Tehran). Theoretical Principles of Visual Arts. 2019; 3(2): 33-44. [Persian]. [Link]
26. Carmela M, Desiree M, Catena SM, Amelia R. Family drawing and psychological vulnerability in Children's representations of parental divorce. Cogent Psychology. 2019; 6(1):1654723. [Link] [DOI:10.1080/23311908.2019.1654723]
27. Gernhardt A, Keller H, Rübeling H. Children's family drawings as expressions of attachment representations across cultures: possibilities and limitations. Child Dev. 2016; 87(4): 1069-1078. [Link] [DOI:10.1111/cdev.12516]
28. Kavianfar H, Naderi H, Aslipoor A. A Comparison of Drawing Characteristics of Children in Single Child and Several Child Families Based on Family Drawing Test. J Child Ment Health. 2017; 4 (2) :71-81. [Persian] [Link]
29. Rehder PD, Mills-Koonce WR, Wagner NJ, Zvara BJ, Willoughby MT. Attachment quality assessed from children's family drawings links to child conduct problems and callous-unemotional behaviors. Attach Hum Dev. 2020; 16: 1-18. [Link] [DOI:10.1080/14616734.2020.1714676]
30. Appel KE. Drawings by children as aids to personality studies. Am J Orthopsychiatry. 1931; 1(2): 129-144. [Link] [DOI:10.1111/j.1939-0025.1931.tb04807.x]
31. Madigan S, Ladd M, Goldberg S. A picture is worth a thousand words: children's representations of family as indicators of early attachment. Attach Hum Dev. 2003; 5(1): 19-37. [Link] [DOI:10.1080/1461673031000078652]
32. Pianta RC, Longmaid K, Ferguson JE. Attachment-based classifications of children's family drawings: Psychometric properties and relations with children's adjustment in kindergarten. J Clin Child Psychol. 1999; 28(2): 244-255. [Link] [DOI:10.1207/s15374424jccp2802_11]
33. Shakerian A. Family drawings for psychological analysis of children living in normal and single-parent families. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2009; 11(44): 21-31. [Persian] [Link]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( دوره هشتم شماره دوم تابستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها