:: دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 99-84 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در مادران دارای کودکان با اختلال یادگیری خاص
فیروزه مظاهری تهرانی* 1، معصومه کوکلی2 ، وحید صوابی نیری3 ، مهدیه بی کس یکانی4
1- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
2- دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران
3- واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
4- واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
چکیده:   (734 مشاهده)
زمینه و هدف: مادران کودکان با اختلال یادگیری خاص به دلیل مشکل فرزند خود، با عوامل تنش‌آور مواجه می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود در مادران دارای کودکان با اختلال یادگیری خاص انجام شد.
روش: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودکان با اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 1400-99 بود. تعداد 30 مادر کودک با اختلال یادگیری خاص که به مراکز مشکلات ویژه یادگیری مراجعه کرده بودند با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جای‌دهی شدند. گروه آزمایش مداخلات درمانی 7 جلسه‌ای مربوط به واقعیت‌درمانی را دریافت کردند. ابزارها شامل پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی (دنیس و وندرول، 2010) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود (اسکورون و فریدلندر، 1998) بود. داده‌های پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: آموزش واقعیت درمانی بر مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری شناختی (ادراک مهار‌پذیری، ادراک گزینه‌های مختلف، و ادراک توجیه رفتار) (0/01>P) و مؤلفه‌های تمایزیافتگی خود (واکنش عاطفی، گسلش عاطفی، جایگاه من، و آمیختگی با دیگران) مؤثر بود (0/01>P) و این نتایج به‌دست‌آمده در دوره پیگیری نیز تداوم داشت (0/01>P).
نتیجه‌گیری: در نظریه واقعیت‌درمانی با تأکید بر دنیای کیفی افراد به اعضا کمک می‌شود با تغییر تصاویر ذهنی موجود در دنیای مطلوب خود، خودمهارگری بیشتری را تجربه کنند، افراد تصور مثبتی از خودشان داشته باشند، و تصویر مثبتی از خودشان پیدا کنند، و در نتیجه انعطاف‌پذیری و تمایزیافتگی آنها بالا می‌رود.
شماره‌ی مقاله: 6
واژه‌های کلیدی: واقعیت‌درمانی، انعطاف‌پذیری، تمایزیافتگی، اختلال یادگیری خاص
متن کامل [PDF 1145 kb]   (282 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/1/28 | پذیرش: 1400/12/3 | انتشار: 1401/3/20
فهرست منابع
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-V. 5th ed. Washington, DC: Arlington, VA. 2013. pp: 230-232. [Link]
2. Nesayan A, Asadi Ghandomani R, Moradi M. Comparison of organizing-planning, reasoning and working memory in children with and without specific learning disorder. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning. 2017; 5(8):1-13. [Persian]. Doi: 10.22084/j.psychogy.2017.9083.1259 [Link]
3. Sadri Damirchi A, Esmaili Ghazivaloii F. Effectiveness of social- emotional skills training on cognitive emotion regulation and social skills in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2016; 5(4):59-86. [Persian]. [Link]
4. Moradi M, Sadri Damirchi E, Mohammadi N. Effectiveness of eye movement desensitization and reprocessing on cognitive emotion regulation and test anxiety in students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities. 2018; 7(3):110-129. [Persian]. Doi: 10.22098/jld.2018.630 [Link]
5. Bahri SL, Dehghan Manshadi M, Dehghan Manshadi Z. To investigate the effect of predicting resiliency and social support in general mental health in parents of deaf and blind children. Journal of Exceptional Education. 2014; 1(123):5-12. [Persian]. [Link]
6. McConkey R, Truesdale-Kennedy M, Chang M-Y, Jarrah S, Shukri R. The impact on mothers of bringing up a child with intellectual disabilities: a cross-cultural study. Int J Nurs Stud. 2008; 45(1):65-74. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2006.08.007 [Link] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2006.08.007]
7. Ahmadi K, Paknejad F. Status of differentiation indicators in the families of Tehran. Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy. 2017; 8(30):219-239. [Persian]. doi: 10.22054/qccpc.2017.21790.1520 [Link]
8. Skowron EA, Dendy AK. Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy. 2004; 26(3):337-357. [Link] [DOI:10.1023/B:COFT.0000037919.63750.9d]
9. Sedaghat M, Sahebi A, Shahabi Moghaddam S. The effectiveness of individualized reality therapy on major depression patients with suicide attempt history. Journal of Police Medicine. 2017; 5(5):371-378. [Persian]. [Link]
10. Prado VF, Janickova H, Al-Onaizi MA, Prado MA. Cholinergic circuits in cognitive flexibility. Neuroscience. 2017; 345:130-41. Doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.09.013 [Link] [DOI:10.1016/j.neuroscience.2016.09.013]
11. Fresco DM, Williams NL, Nugent NR. Flexibility and negative affect: examining the associations of explanatory flexibility and coping flexibility to each other and to depression and anxiety. Cognitive Therapy and Research. 2006; 30(2):201-210. DOI:10.1007/s10608-006-9019-8 [Link] [DOI:10.1007/s10608-006-9019-8]
12. DeBerry L. The Relation between cognitive inflexibility and obsessive-compulsive personality traits in adults: depression and anxiety as potential mediators [master's thesis]. Honors college, University of Southern Mississippi; 2012, 5. [Link]
13. Carbonella JY, Timpano KR. Examining the Link between Hoarding Symptoms and Cognitive Flexibility Deficits. Behav Ther. 2016 [DOI:10.1016/j.beth.2015.11.003]
14. 47(2):262-73. Doi: 10.1016/j.beth.2015.11.003. Epub 2015 Nov 14 [Link] [DOI:10.1016/j.beth.2015.11.003]
15. Fledderus M, Bohlmeijer ET, Pieterse ME. Does experiential avoidance mediate the effects of maladaptive coping styles on psychopathology and mental health? Behav Modif. 2010 [DOI:10.1177/0145445510378379]
16. 34(6):503-19. Doi: 10.1177/0145445510378379. Epub 2010 Jul 21 [Link] [DOI:10.1177/0145445510378379]
17. Shafiabadi A, Naseri G. Theories of counseling and psychotherapy. Tehran: University Publishing Center. Thirteenth edition, 2017. [Link]
18. Chegini L, Ebrahimi M I, Sahebi A. The Effect of Choice Theory Training to Parents on the Aggression of Their Children in Elementary School. J Child Ment Health. 2019;6 (1):70-82. [Persian]. [Link] [DOI:10.29252/jcmh.6.1.7]
19. Farshchi N, Kiani Q, Chiti H. Effectiveness of Group Therapy Reality in Reducing Depression, Anxiety and Increased Compliance to Treatment in Patients with Diabetic Type 1. J Adv Med Biomed Res. 2018; 26(117):74-85. [Persian]. [Link]
20. Arefi M, Ganjoori M. Effectiveness of Reality Therapy Training on Psychological Well-Being of Deaf Students. Socialworkmag. 2017; 6(1):21-28. [Persian]. [Link]
21. Bhargava،R. The Use of Reality Therapy with a Depressed Deaf Adult. Clinical Case Studies. 2013; 12(5):388-396. doi.org/10.1177/1534650113496869 [Link] [DOI:10.1177/1534650113496869]
22. Sauerheber JD, Graham MA, Britzman MJ, Jenkins C. Using Reality Therapy to Facilitate Successful Aging in ClinicalPractice. The Family Journal. 2016; 24(2):174-181. doi.org/10.1177/1066480716628630 [Link] [DOI:10.1177/1066480716628630]
23. Nasrabad Sofla S, Zarei E, Najarpourian3 S. The Effectiveness of Reality Therapy on Quality of life, Mental Health and Happiness of Parents of Children with Disabilities. Hrjbaq. 2018; 3(2):95-100. [Persian]. Doi: 10.29252/hrjbaq.3.2.95 [Link] [DOI:10.29252/hrjbaq.3.2.95]
24. Moradi A, Babakhani V, Amirimajd M, Jafari A. Comparison of the effectiveness of reality therapy and logotherapy on tolerance of distress, self-control, and cognitive flexibility in police headquarters staff. Quarterly of Order & Security Guards. 2019; 12(48):133-158. [Persian]. Doi: 10.32598/CJNS.7.25.4 [Link] [DOI:10.32598/CJNS.7.25.4]
25. Goudarzi A, Keykhosrovani M, Deyreh E, Ganji K. The Effectiveness of Reality Therapy on Marital Flexibility, Marital Burnout and Social Commitment in Couples Seeking Divorce in Malayer. Women and Family Studies. 2020; 13(49):7-27. [Persian]. Doi: 10.30495/jwsf.2020.1898346.1442 [Link]
26. Nadaf, S., Sharifi, T., ghazanfari, A., Charami, M. Effectiveness of Group Reality Therapy on the Negative Automatic Thoughts and Psychological Flexibility of Depressed Clients at Consultation Centers. Medical journal of Mashhad University of medical sciences, 2020; 63(5):2632-2643. Doi: 10.22038/mjms.2020.17174 [Persian] [Link]
27. Shariatzadeh M, Tabrizi M, Ahghar G. The Effectiveness of Choice Theory by Grouping Method on Increasing Self-Differentiation and Intimacy of Married Students. Knowledge and Health in Basic Medical Sciences. 2013; 8(3):89-93. [Persian]. Doi: http://dx.doi.org/10.22100/jkh.v8i3.389 [Link]
28. Sarvari L, Arefi M. Evaluation of the effect of reality therapy training on the degree of differentiation of couples in Kermanshah. The 18th conference of the Iranian Counseling Association entitled Counseling and Health. 2018. [Persian]. [Link]
29. Amani A, Yoosefi N, Fanayi E. The Effectiveness of Existential Therapy in a Group Setting on Self- Differentiation and Communication Patterns on Engaged Women Students. Research in Clinical Psychology and Counseling, 2017; 6(2):16-31. [Persian]. doi: 10.22067/ijap.v6i2.46670 [Link]
30. Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research. 2010; 34:241-253. doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4 [Link] [DOI:10.1007/s10608-009-9276-4]
31. Soltani E, Shareh H, Bahrainian A, Farmani A. The mediating role of cognitive flexibility in the correlation of coping styles and resilience with depression. The Quarterly Journal of School of Medici Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2013; 18(2):88-96. [Persian]. [Link]
32. Skowron E, Friedlander M. The differentiation of self inventory: developmentand initial validation. Journal of Counseling Psycho. 1998; 28:235-246. doi.org/10.1037/0022-0167.45.3.235 [Link] [DOI:10.1037/0022-0167.45.3.235]
33. Yoosefi N. Investigation of Psychometric Properties of the Differentiation of Self Inventory-2 (DSI-2). Family Counseling and Psychotherapy. 2011; 1(1):19-38. [Persian]. [Link]
34. Glasser, W. Choice theory: A new psychology of personal freedom. (5dEd). New York: Harper Collins Publisher. 1999. [Link]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 1 - ( دوره نهم شماره اول بهار 1401 - 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها