فصلنامه سلامت روان کودک- اعضای هیئت تحریریه بین المللی
اعضای هیئت تحریریه بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/29 | 

اعضای هیئت تحریریه بین المللی نشریه

نام و نام خانوادگی

رتبه

دانشگاه محل خدمت

 پست الکترونیک

دکتر مارا اروگت

استاد

گروه علوم رفتاری دانشگاه لینکولن

aruguetem [at] lincolnu.edu

دکتر جان دی مُل

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه کاتولیک لوون

jan.demol [at] uclouvain.be

دکتر حسین فاطمی استاد

گروه روانپزشکی دانشگاه مینه سوتا

fatem۰۰۲ [at] umn.edu

دکتر هِدِر گاریسون

دانشیار

گروه آموزش ویژه و توانبخشی دانشگاه استرودسبورگ شرقی پنسیلوانیا

hgarrison [at] esu.edu

دکتر محمد فیضال بن غنی

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مالایا Mdfaizal [at] um.edu.my
دکتر پیرلوئیجی زوکلوتی استاد گروه روانشناسی دانشگاه ساپیینزا رم pierluigi.zoccolotti [at] uniroma۱.it

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find.php?item=1.140.47.fa
برگشت به اصل مطلب