[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 3 صفحات 214-200 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی بازی‌درمانی بر عملکرد خواندن، مهارت های سازشی و مشکلات رفتاری دانش آموزان نارساخوان
رقیه کریمی لیچاهی*1، آلما آذریان1، بهمن اکبری2
1- واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
2- گروه روان شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده:   (7270 مشاهده)
زمینه و هدف: نارساخوانی یکی از مشکلات دانش­آموزان در دوران تحصیل است. این اختلال در زمینه‌های مختلف، تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد و مانع پیشرفت تحصیلی می‌شود. هدف این پژوهش، اثربخشی بازی‌درمانی بر عملکرد خواندن، مهارت‌های انطباقی و مشکلات رفتاری دانش آموزان نارساخوان بود.
روش: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 96-95 بود که از بین آنها، 30 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و بر حسب شرایط ورود به پژوهش به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384)، مقیاس هوشی وکسلر کودکان (1974)، و مقیاس درجه‌بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت (1990) استفاده شد. برنامه مداخله بازی‌درمانی در طول 10 جلسه به مدت 2 ماه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه این مداخله را دریافت نکرده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بازی‌درمانی بر بهبود مؤلفه‌های عملکرد خواندن و مهارت‌های انطباقی و همچنین کاهش مشکلات رفتاری در گروه آزمایش به‌طور معنی‌دار مؤثر بوده است (0/001>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج  مطالعه حاضر می­توان نتیجه گرفت که بازی‌درمانی از طریق برقراری پیوند میان اطلاعات ادراکی و حرکتی و تعمیم دادن آنها به محیط اطراف خود، چهارچوبی مؤثر برای یادگیری‌های بیشتر فراهم می سازد.
 
واژه‌های کلیدی: نارساخوانی، بازی‌درمانی، عملکرد خواندن، مهارت‌های انطباقی، مشکلات رفتاری
متن کامل [PDF 836 kb]   (4099 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/2 | پذیرش: 1397/5/28 | انتشار: 1398/8/20
فهرست منابع
1. American Psychological Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. Amer Psychiatric Pub; 2013. [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
2. Ahrami R., Shoshtari M., Golshani F., Kamarzarin H. Effectiveness of precision teaching on reading ability of students with Reading learning disability. Psychology of Exceptional Individuals. 2011; 1(3): 139-152. [Persian]. [Link]
3. Evans SW, Mullett E, Weist MD, Franz K. Feasibility of the mindmatters school mental health promotion program in American schools. J Youth Adolesc. 2005; 34(1): 51-58. [Link] [DOI:10.1007/s10964-005-1336-9]
4. Bills RE. Nondirective play therapy with retarded readers. J Consult Psychol. 1950; 14(2): 140-149. [Link] [DOI:10.1037/h0059850]
5. Morgan J, Robinson D, Aldridge J. Parenting stress and externalizing child behaviour. Child Fam Soc Work. 2002; 7(3): 219-225. [Link] [DOI:10.1046/j.1365-2206.2002.00242.x]
6. Schalock RL, Luckasson RA, Shogren KA, Borthwick-Duffy S, Bradley V, Buntinx WHE, et al. The renaming of mental retardation: understanding the change to the term intellectual disability. Intellect Dev Disabil. 2007; 45(2): 116-124. [Link] [DOI:10.1352/1934-9556(2007)45[116:TROMRU]2.0.CO;2]
7. Kazemtarghi M, Keshavarzi Arshadi F, Salehi M. The comparison of primary verbal, nonverbal and mathematical concept formation in 4-6-year-old children with normal and impaired hearing. Bimonthly Audiology - Tehran University of Medical Sciences. 2011; 20(1): 9-15. [Persian]. [Link]
8. Jones A, Hardman CA, Lawrence N, Field M. Cognitive training as a potential treatment for overweight and obesity: A critical review of the evidence. Appetite. 2018; 124: 50-67. [Link] [DOI:10.1016/j.appet.2017.05.032]
9. Pedro-Carroll JL, Jones SH. A preventive play intervention to foster children's resilience in the aftermath of divorce. In: Reddy LA, Files-Hall TM, Schaefer CE, editor. Empirically based play interventions for children. Washington, DC, US: American Psychological Association; 2005, pp: 51-75. [Link] [DOI:10.1037/11086-004]
10. Nurcombe B, Wooding S, Marrington P, Bickman L, Roberts G. Child sexual abuse II: Treatment. Aust N Z J Psychiatry. 2000; 34(1): 92-97. [Link] [DOI:10.1046/j.1440-1614.2000.00643.x]
11. Hayati M, Smaeeli Far N, Nikroo M, Faramarzi E. Effectiveness of child-centered play therapy in the decrease of aggression among 5-to-10-year-old children. International Journal of psychology and behavioral research. 2014; 3(4): 308-316. [Link]
12. Ganji K, Zabihi R, Khoda-Bakhsh R, Kraskian A. The impact of child-centered play therapy on reduction of behavioral symptoms of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Journal of Clinical Psychology. 2011; 3(4): 15-25. [Persian]. [Link]
13. Karamali Esmaili S, Shafaroodi N, Hassani Mehraban A, Parand A, Zarei M, Akbari-Zardkhaneh S. Effect of play-based therapy on meta-cognitive and behavioral aspects of executive function: a randomized, controlled, clinical trial on the students with learning disabilities. Basic Clin Neurosci. 2017; 8(3): 203-212. [Link] [DOI:10.18869/nirp.bcn.8.3.203]
14. Niknasab F, Hemayattalab R, Sheikh M, Houmaniyan D. The effectiveness of play therapy on symptoms of children with attention deficit - hyperactivity disorder. International Journal of Sport Studies. 2016; 6(6): 350-358. [Link]
15. Robinson A, Simpson C, Hott BL. The effects of child-centered play therapy on the behavioral performance of three first grade students with ADHD. International Journal of Play Therapy. 2017; 26(2): 73-83. [Link] [DOI:10.1037/pla0000047]
16. Jafari N, Mohammadi MR, Khanbani M, Farid S, Chiti P. Effect of play therapy on behavioral problems of maladjusted preschool children. Iran J Psychiatry. 2011; 6(1): 37-42. [Link]
17. Haapala EA, Poikkeus A-M, Tompuri T, Kukkonen-Harjula K, Leppänen PHT, Lindi V, et al. Associations of motor and cardiovascular performance with academic skills in children. Med Sci Sports Exerc. 2014; 46(5): 1016-1024. [Link] [DOI:10.1249/MSS.0000000000000186]
18. Chinekesh A, Kamalian M, Eltemasi M, Chinekesh S, Alavi M. The effect of group play therapy on social-emotional skills in pre-school children. Glob J Health Sci. 2013; 6(2): 163-167. [Link] [DOI:10.5539/gjhs.v6n2p163]
19. Sarpoulaki B, Kolahi P. Role of play therapy on aggression and learning disabilities in students: a quasi-experimental design. In: IJIP.In. The International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 4, No. 57. RED'SHINE Publication. Inc; 2016, pp: 12-22. [Link]
20. Hassani R, Mirzaeeian B, Khalilian A. Effectiveness of cognitive behavior-based play therapy on anxiety and self-steem of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) children. Journal of Modern Psychological Researches. 2013; 8(29): 163-180. [Persian]. [Link]
21. HosseinKhanzadeh AA. The effect of child-centered play therapy on the self-efficacy in peer relations among students with oppositional defiant disorder symptoms. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 4(3): 49-59. [Persian]. [Link]
22. Shalani B, Azadimanesh P. The comparison of efficacy of group art therapy and puppet play therapy on the social skills of children with attention deficit/ hyperactivity disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2016; 2(4): 103-112. [Persian]. [Link]
23. Akbari B, Rahmati F. The efficacy of cognitive behavioral play therapy on the reduction of aggression in preschool children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2015; 2(2): 93-100. [Persian]. [Link]
24. Ali Nejad A, Safarour SN. Influence of playing games on improving reading and writing disorder in primary children. International Conference on New Horizons in Educational Sciences, Psychology and social harm, Society of Modern Horizons of Science and Technology, Tehran, 2016. [Persian]. [Link]
25. Sabet Imani M. The effectiveness of therapeutic game based on cognitive-behavioral approach on behavioral problems (emotional, anxious and social, and aggressive behavior) of elementary students in Neyshabur City [Ph.D. Thesis]. [Ahvaz, Iran]: Shahid Chamran University of Ahvaz; 2013. [Persian]. [Link]
26. Perry LH. Play therapy behavior of maladjusted and adjusted children [PHD thesis]. [US]: ProQuest Information & Learning; 1989. [Link]
27. Meany-Walen KK, Teeling S. Adlerian play therapy with students with externalizing behaviors and poor social skills. International Journal of Play Therapy. 2016; 25(2): 64-77. [Link] [DOI:10.1037/pla0000022]
28. El-Nagger NS, Abo-Elmagd MH, Ahmed HI. Effect of applying play therapy on children with attention deficit hyperactivity disorder. J Nurs Educ Pract. 2017; 7(5): 104. [Link] [DOI:10.5430/jnep.v7n5p104]
29. Khaledi S, Validi Pak A, Mirkhan I, Atai M. The positive impact of play therapy on writing performance of students with dysgraphia. International Journal of School Health. 2014; 1(2): e22655. [Link] [DOI:10.17795/intjsh-22655]
30. Khadyavi Zand Z, Agha Mohamadiyan Sherbaf H, Asghari Nekah SM. The effect of group therapy on reducing aggression in preschool children. First National Conference on Research and Therapy in Clinical Psychology, Azad University of Torbat Jam; 2012. [Persian]. [Link]
31. Nazari S, Kooti E, Saiahi H. Learning disorder diagnostic criteria in the revised intelligence standard and wechsler's children. Exceptional Education. 2012; 1(109): 36-45. [Persian]. [Link]
32. Yahyazadeh A. Hossein khanzadeh AA. The Effectiveness of Story Reading in Increasing the Reading Motivation of Students with Dyslexia. Psychology of Exceptional Individuals. 2015; 5(20): 39-54. [Persian].[Link].
33. Karami Nouri R, Moradi AR, Akbari Zardkhaneh S, Zahedian H. Reading and dyslexia test. Tehran: Jahad daneshgahi; 2009. [Persian].
34. Hosaini M, Moradi A, Kormi Nouri R, Hassani J, Parhoon H. Reliability and Validity of Reading and Dyslexia Test (NEMA). Advances in Cognitive Sceince. 2016; 18(1): 22-34. [Persian]. [Link].
35. Ahangar Ghorbani Z. The effectiveness of teaching executive actions on social skills and behavioral disorders in dyslexic students [Master's Thesis]. [Guilan, Iran]: University of Guilan; 2013. [Persian]. [Link]
36. Rezayi S, Lari lavasani M.The Relationship between motor skills and social skills and Challenging behaviors in children with autism spectrum disorder. Quarterly of Psychology of Exceptional Individuals. 2017; 7(25): 19-33. [Persian].[Link].
37. Naderi EA, Seif Naraghi M. Learning disorders. Tehran: Arasbaran; 2016. [Persian].
38. Jensen E. Brain-based learning: a reality check. Educational Leadership. 2000; 57(7): 76-80. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karimi Lichahi R, Azarian A, Akbari B. The Effectiveness of Play Therapy on Reading Performance, Adaptive Skills and Behavioral Problems in Students with Dyslexia. J Child Ment Health. 2019; 6 (3) :200-214
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-476-fa.html

کریمی لیچاهی رقیه، آذریان آلما، اکبری بهمن. اثربخشی بازی‌درمانی بر عملکرد خواندن، مهارت های سازشی و مشکلات رفتاری دانش آموزان نارساخوان. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (3) :214-200

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-476-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 3 - ( دوره ششم شماره سوم پاییز 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422