[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 168-179 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوی ساختاری اثرات سرسختی روانی و حرمت خود بر توانمندسازی روان‌شناختی دانش آموزان: نقش میانجی خودپنداشت تحصیلی
امیر قربان پور لفمجانی، بهاره فیاض، سجاد رضائی، شوکت رمضانی
گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (1265 مشاهده)
زمینه و هدف: توانمندی روان شناختی، مفهوم بسیار مهمی است که نظر می­رسد خودپنداشت تحصیلی نیز که در نتیجه­ عملکرد مطلوب تحصیلی، قابل دستیابی است بر آن اثرگذار باشد. مطالعه پیشینه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که تأثیر متغیر خودپنداشت تحصیلی بر توانمندی روانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف پاسخ­گویی به این سؤال انجام شده است که آیا خودپنداشت تحصیلی می­تواند در رابطه حرمت خود و سرسختی روانی با توانمندی روان ­شناختی، نقش میانجی ایفا کند؟
روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه مورد بررسی شامل 225 نفر از دانش ­آموزان متوسطه دوره اول (112 پسر و 113دختر با میانگین سنی 14 سال) بشهر شیروان در سال 96-95 بود که با استفاده از نمونه­ گیری خوشه ­ای انتخاب شده­اند.  برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­ های توانمندی روان­ شناختی میرکمالی و نارنجی (1388)، سخت‌رویی کوباسا (1979)، حرمت خود کوپر اسمیت (1967)، و خودپنداشت تحصیلی یسن چن (2004) استفاده شد.
یافته‌ها: تحلیل داده ­ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل مسیر نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی با متغیرهای سرسختی روانی، حرمت خود، و خودپنداشت تحصیلی همبستگی دارد (0/0001P<). سرسختی روانی، حرمت خود، و خودپنداشت تحصیلی 39 درصد از واریانس توانمندی روان‌شناختی را تبیین می‌کنند. سرسختی روانی و حرمت خود 65 درصد از واریانس خودپنداشت تحصیلی را تبیین می‌کنند و سرسختی روانی 58 درصد از واریانس حرمت خود را تبیین می‌کند. اثرغیرمستقیم سرسختی روانی و حرمت خود روی توانمندسازی روان‌شناختی با میانجیگری خودپنداشت تحصیلی به ترتیب در سطح 0/01 و 0/05 معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که خودپنداشت ­تحصیلی بالا منجر به افزایش خودکارآمدی در دانش ­آموزان می­­­­ شود و خودکارآمدی به افزایش سرسختی روانی که با توانمندی روانی ارتباط مثبت و معنی­ داری دارد، منجر می­شود. به علاوه، خودپنداشت زیربنای حرمت خود است و بالارفتن آن می ­تواند حرمت خود دانش ­آموزان را ارتقاء دهد و با توجه به رابطه­ بین حرمت خود و توانمندسازی، منجر به افزایش توانمندی روانی دانش ­آموزان می­ شود.
واژه‌های کلیدی: خودپنداشت تحصیلی، حرمت خود، سرسختی روانی، توانمندی روانشناختی
متن کامل [PDF 920 kb]   (414 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/6/17 | پذیرش: 1397/10/19 | انتشار: 1398/5/26
فهرست منابع
1. Imtiaz N. Impact of parenting style on psychological empowerment and academic achievement. J Psychol Psychother. 2017; 7: 5. [Link]
2. Solhi M, Abasi H, Hazavehei MM, Roshanaei G. Effect of educational intervention on empowerment of high school student in prevention of smoking. Razi Journal of Medical Sciences. 2014; 21(118): 52-63. [Persian]. [Link]
3. Oladipo SE. Psychological empowerment and development. Edo Journal of Counselling. 2009; 2(1): 118-126. [Link] [DOI:10.4314/ejc.v2i1.52661]
4. Kanwal A, Imam, A. The theory and concept of psychological empowerment. Academic Journal of Social Sciences. 2017; 1(3): 261-265. [Link]
5. Hajyhasani M, Hajyhasani F. Exploration dimensions of psychological empowerment: the production and validation of a scale with a mixed method. Journal of Psychometry. 2014; 4(15): 1-16. [Persian]. [Link]
6. Maddi SR. Hardiness: The courage to grow from stresses. J Posit Psychol. 2006; 1(3): 160-168. [Link] [DOI:10.1080/17439760600619609]
7. De Freitas FMB, Vannuchi MTO, Haddad M do CL, Silva LG da, Rossaneis MA. Hardiness and occupational stress in nurse's managers of hospital institutions. Journal of Nursing UFPE on line. 2017; 11(10): 4199-4205. [Link]
8. Taimory S, Khakpor M, Momeni Mahmouei H. The relationship between hardiness and self-efficacy and personal control in cancer patients. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015; 3(1): 42-35. [Persian]. [Link]
9. Vasudeva P, Asadi Sadeghi Azar I, Abdollahi A. Relationship between quality of life, hardiness, self-efficacy and self-esteem amongst employed and unemployed married women in Zabol. Iran J Psychiatry. 2006; 1(3): 104-111. [Link]
10. Batool SA, Ahmed HK, Qureshi SN. Economic and psycho-social determinants of psychological empowerment in women. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology. 2016; 14(1): 21-29. [Link]
11. Masoomi Verki E, Nasrollahi M. Investigating factors affecting psychological empowerment of employees (Case Study: Qazvin Province Water and Wastewater Company). Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège. 2016; 85: 697-705. [Link]
12. Keramati M, Payandefar S. The relationship between self-esteem and self-resilience with physical self-concept in students with physical disabilities. Journal of Exceptional Children. 2017; 16(4): 63-78. [Persian]. [Link]
13. Heydari K, Moradi V. The assessment of relationship between self-esteem and psychological empowerment in the Islamic republic of Iran army commanders. Journal of Military Science and Tactics. 2014; 9(26): 5-21. [Persian]. [Link]
14. Sayadi A, shafi' abadi A. Designing a psychological empowerment program based on Shafiabadi's multilevel career model and comparing its effectiveness with Thomas and Velthouse's cognitive model among high school counselors in Rasht city. Counseling Culture and Psychotherapy. 2010; 1(1): 19-48. [Persian]. [Link]
15. Raeisoon MR, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M, Sharifzadeh G. An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing-midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Modern Care Journal. 2014; 11(3): 236-242. [Persian]. [Link]
16. Khadivi A, Vakili MA. A survey of relationship between achievement motivation, locus of control, self-concept and high school first grader science student's academic achievement the five regions of Tabriz. Journal of Instruction and Evaluation. 2011; 4(13): 45-66. [Persian]. [Link]
17. Yarmohamadiyan A. Investigating the relationship between self-concept and self-esteem in creative and non-gifted students. Journal of Educational Psychology Studies. 2006; 3(4): 109-122. [Persian]. [Link]
18. Bahadori Khosroshahi J, Habibi-Kaleybar R. The effect of verbal self-instruction training on students' academic stress and math self-concept. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2017; 3(4): 48-59. [Persian]. [Link]
19. Sharifi Saki S, Fallah MH, Zare H. Role of mathematics self-efficacy, mathematics self-concept and perceived classroom environment in students' mathematics achievement with controlling the gender role. Research in School and Virtual Learning. 2014; 1(4): 18-28. [Persian]. [Link] [DOI:10.17795/intjsh-20822]
20. Hashemi SH, Ahadi H, Azad Yekta M. Relationship between psychological hardiness and self-efficacy in patients with type 2 diabetes: (The mediating role of self-esteem and social support) using structural equation modeling. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2017; 6(2): 273-287. [Link]
21. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. Fourth Edition. New York: The Guilford Press; 2015, p: 12. [Link]
22. Mirkamali S, Hayat A, Noruzy A, Jarahi N. The correlation of "psychological empowerment', with "job satisfaction" and "organizational commitment" in university employees. Training & Learning Researches. 2010; 1(39): 15-30. [Persian]. [Link]
23. Aubi S, Teimory S, Nayyeri M. Hardiness, quality of life and well-being. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologists. 2010; 6(24): 352-360. [Persian]. [Link]
24. Seyyed Khorasani Sadaghiani N. The role of hardiness in decreasing the stressors and biological, cognitive and mental reactions. Procedia Soc Behav Sci. 2011; 30: 2427-2430. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2011.10.474]
25. Kazemi Aliabad Z, Khosrojavid M. Effect of role play training on self-esteem and adjustment of students. Quarterly Journal of Child Mental Health. 2018; 5(1): 105-116. [Persian]. [Link]
26. Johnson BW, Redfield DL, Miller RL, Simpson RE. The Coppersmith self-esteem inventory: a construct validation study. Educ Psychol Meas. 1983; 43(3): 907-913. [Link] [DOI:10.1177/001316448304300332]
27. Afsharizadeh SE, Kareshki H, Naserian H. Psychometric properties of school self-concept in primary students of Tehran. Journal of Psychological Models and Methods. 2013; 3(11); 53-66. [Persian]. [Link]
28. Chen Y-H, Thompson MS. Confirmatory factor analysis of a school self-concept inventory [Internet]. 2004 [cited 2019 Aug 15]. [Link]
29. Teo T, Noyes J. Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the unified theory of acceptance and use of technology. Interactive Learning Environments. 2014; 22(1):51-66. [Link] [DOI:10.1080/10494820.2011.641674]
30. Gefen D, Straub D, Boudreau M-C. Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice. Communications of the Association for Information Systems. 2000; 4(1). [Link] [DOI:10.17705/1CAIS.00407]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Qorbanpoor Lafmejani A, Fayyaz B, Rezaei S, Ramzani S. Structural Model of the Effects of Psychological Hardiness and Self-esteem on Students' Psychological Empowerment: Mediating Role of Academic Self-Concept. jcmh. 2019; 6 (2) :168-179
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-645-fa.html

قربان پور لفمجانی امیر، فیاض بهاره، رضائی سجاد، رمضانی شوکت. الگوی ساختاری اثرات سرسختی روانی و حرمت خود بر توانمندسازی روان‌شناختی دانش آموزان: نقش میانجی خودپنداشت تحصیلی. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (2) :168-179

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-645-fa.htmlدوره 6، شماره 2 - ( دوره ششم شماره دوم تابستان 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4162