[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 96-107 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه
عفت صانعی ، محمدرضا رئیسون
واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران
چکیده:   (768 مشاهده)
زمینه و هدف: سازمان سلامت جهانی به دلیل اهمیت کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در مدرسه، موضوع بهزیستی و رضایت کلی دانش ­آموزان از تجارب مثبت و منفی در فعالیت‌های درون­ مدرسه‌ را مطرح کرده است. در نتیجه شناسایی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانش ­آموزان دارای اهمیت بسیار زیادی است. بدین ترتیب هدف مطالعه حاضر بررسی نقش مهارت­های اجتماعی در پیش­بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش ­آموزان پایه ششم ابتدایی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانش ­آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی منطقه تبادکان در سال تحصیلی 1398-1397 بود که نمونه‌ای به حجم 384 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها در این مطالعه از پرسش‌نامه‌های مهارت­های اجتماعی کرامتی (1386)، انسجام روانی آنتونووسکی (1993) و کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک (1989) استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از نسخه 22 نرم‌افزار SPSS با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده­ها نشان داد بین مهارت­های اجتماعی با انسجام روانی و کیفیت زندگی در مدرسه، رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد (0/001> P). همچنین ابعاد مهارت اجتماعی، 4/21 درصد از متغیر انسجام روانی و4/17 درصد از متغیر کیفیت زندگی در مدرسه را پیش­بنی کردند (0/001>P).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش و بهبود مهارت­های اجتماعی، انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش­ آموزان در مدرسه افزایش می­یابد. استلزامات نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: مهارت های اجتماعی، انسجام روانی، کیفیت زندگی در مدرسه
متن کامل [PDF 1138 kb]   (528 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/12/18 | پذیرش: 1399/3/29 | انتشار: 1399/7/10
فهرست منابع
1. Soltani Shal R, Karshki H, Agha Mohammadian Sharbaf HR, Abde Khodaee MS, Bafandeh H. Evaluation of validity and reliability of the quality of school life questionnaire in Mashhad schools. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2012; 19(1): 79-93. [Persian]. [Link]
2. Kimura CA, Kamada I, Guilhem D, Monteiro PS. Quality of life analysis in ostomized colorectal cancer patients. Journal of Coloproctology. 2013; 33(4): 216-221. [Link] [DOI:10.1016/j.jcol.2013.08.007]
3. Zahed Babolan A, Karimianpour G, Dashti A. Role of life quality in school and academic self-concept on academic engagement in salas babajani fifth and sixth grade students. New Educational Approaches. 2017; 12(1): 75-91. [Persian]. [Link]
4. Naderi Nobandegani Z, Momeni Javid M, Hosseinian S. Effectiveness of training assertiveness behavior on life quality in school and social anxiety of females' students. New Educational Approaches. 2016; 10(2): 101-116. [Persian]. [Link]
5. Lynga P, Rosenqvist M, Langius-Eklöf A. The impact of sense of coherence on quality of life and self-care ability after an interactive patient education programme for patients with heart failure. Int J Pers Cent Med. 2011; 1(3): 501-506. [Link] [DOI:10.5750/ijpcm.v1i3.109]
6. Madhu S, Siddiqui A, Desai N, Sharma S, Bansal A. Chronic stress, sense of coherence and risk of type 2 diabetes mellitus. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019; 13(1):18-23. [Link] [DOI:10.1016/j.dsx.2018.08.004]
7. Hoseini M, Abdkhodai M. Effects of cognitive-behavioral fordyce happiness training on sense of coherence in patients with type 2 diabetes. J Neyshabur Univ Med Sci. 2017; 4(4):1-10. [Persian]. [Link]
8. Hoseyni M, Abdkhodai MS, Aghamohammadian Sherbaf HR. Role of mediating sense of coherence in relationship between duration and number of Physical complications of diabetes with mental health in Patients with type 2 diabetes mellitus. Horizon Med Sci. 2017; 23(4):311-317. [Persian]. [Link]
9. Kiamarsi A, Nee RIG. The relationship of a sense of coherence and alexithymia with life satisfaction in girl students with ADHD symptoms. Journal of school psychology. 2012; 1(1):76-92. [Persian]. [Link]
10. Persenius M, Rystedt I, Wilde-Larsson B, Baath C. Quality of life and sense of coherence in young people and adults with uncomplicated epilepsy: A longitudinal study. Epilepsy & Behavior. 2015; 47(5):127-131. [Link] [DOI:10.1016/j.yebeh.2015.04.002]
11. Farhang Isfahani AR, Farhang Isfahani M, Mokhtari Yousefabad SE, Ebadi T, Haghighat S. The effect of social skills training on mental health, life quality and social adjustment of mothers with mentally retarded boy students. Scientific Journal Management System. 2018; 5(46):15-25. [Persian]. [Link]
12. Lau EX, Rapee RM, Coplan RJ. Combining child social skills training with a parent early intervention program for inhibited preschool children. J Anxiety Disord. 2017; 51(10):32-38. [Link] [DOI:10.1016/j.janxdis.2017.08.007]
13. Probst T, Geib C, Güroff E, Mühlberger A. Training the social skill "being able to demand" vs. training the social skill "being able to say no". A randomized controlled trial with healthy individuals. J Behav Ther Exp Psy. 2017; 57(11):1-5. [Link] [DOI:10.1016/j.jbtep.2017.01.006]
14. Otero TL, Schatz RB, Merrill AC, Bellini S. Social skills training for youth with autism spectrum disorders: a follow-up. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2015; 24(1):99-115. [Link] [DOI:10.1016/j.chc.2014.09.002]
15. Tyson PJ, Laws KR, Flowers KA, Mortimer AM, Schulz J. Attention and executive function in people with schizophrenia: Relationship with social skills and quality of life. Int J Psychiatr Clin Pract. 2008; 12(2):112-119. [Link] [DOI:10.1080/13651500701687133]
16. Müller R, Peter C, Cieza A, Post MW, Van Leeuwen CM, Werner CS. Social skills: a resource for more social support, lower depression levels, higher quality of life, and participation in individuals with spinal cord injury? ACRM. 2015; 96(3):447-455. [Link] [DOI:10.1016/j.apmr.2014.09.006]
17. Grisset NI, Norvell NK. Perceived social support, social skills, and quality of relationships in bulimic women. J Consult Clin Psychol. 2012; 60(2):293-299. [Link] [DOI:10.1037/0022-006X.60.2.293]
18. Barrera M, Atenafu EG, Sung L, Bartels U, Schulte F, Chung J. A randomized control intervention trial to improve social skills and quality of life in pediatric brain tumor survivors. Psycho‐oncology. 2018; 27(1):91-98. [Link] [DOI:10.1002/pon.4385]
19. Asamoah B. The role of mental toughness, psychological skills and team cohesion in soccer performance. Stellenbosch: Stellenbosch University; 2013. [Link]
20. Bayrami M, Movahedi Y. The effectiveness of social skills training on psychological capital among university students of tabriz city. Quarterly Journal of Social Work. 2015; 4(1):30-37. [Persian]. [Link]
21. Mazhabdar H, Hoseini M, Zahediasl M. Investigating the Social factors associated with the mental health of the faculty of social sciences students of allameh tabatabai university in 2010-2011. Pajouhan Scientific Journal. 2014; 12(2):55-63. [Persian]. [Link]
22. Gu X, Chang M, Solmon MA. Physical activity, physical fitness, and health-related quality of life in school-aged children. JTPE. 2016; 35(2):117-126. [Link] [DOI:10.1123/jtpe.2015-0110]
23. Sancassiani F, Pintus E, Holte A, Paulus P, Moro MF, Cossu G, et al. Enhancing the emotional and social skills of the youth to promote their wellbeing and positive development: a systematic review of universal school-based randomized controlled trials. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2015; 11(1):21-40. [Link] [DOI:10.2174/1745017901511010021]
24. Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. EPM. 1970; 30(3):607-610. [Link] [DOI:10.1177/001316447003000308]
25. Keramati MR. The effect of participatory learning on the development of social skills and academic achievement in mathematics. Journal of psychology and Education. 2007; 37(1):39-55. [Persian]. [Link]
26. Mohebi Noredin Vand MH, Moshtaghi S, Shahbazi M. Relationship between Family Emotional Climate and Development of Social Skills and Achievement of Students Primary. Research in Curriculum Planning. 2011; 8(30):84-93. [Persian]. [Link]
27. Flensborg-Madsen T, Ventegodt S, Merrick J. Sense of coherence and physical health. testing antonovsky's theory. TSWJ. 2006; 6(5):2212-2219. [Link] [DOI:10.1100/tsw.2006.351]
28. Ehteshamzadeh P, Sabri Nazarzadeh R, Me'marbashi Aval M. The relationship between sense of coherence and job performance with intermediation strategies of coping with stress and mental health. Scientific Journal Management System. 2013; 4(13):85-97. [Persian]. [Link]
29. Bourke S, Smith M, editors. Quality of life and intentions for further education. Annual Conference of the Australian Association for Research in Education. Adelaide, Australia; 1989. [Link]
30. Ahmadi H, Moeini M. An investigation of the relationship between social skills and high risk behaviors among the youth: the case of Shiraz city. Strategic Rssearch on Social Problems in Iran University of Isfahan. 2015; 4(1):1-24. [Persian]. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saneie E, Raeisoon M. Role of Social Skills in Predicting the Students' Sense of Coherence and Quality of School Life. J Child Ment Health. 2020; 7 (2) :96-107
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-996-fa.html

صانعی عفت، رئیسون محمدرضا. نقش مهارت های اجتماعی در پیش بینی انسجام روانی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه. فصلنامه سلامت روان کودک. 1399; 7 (2) :96-107

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-996-fa.htmlدوره 7، شماره 2 - ( دوره هفتم شماره دوم تابستان 1399 - 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312