[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 6، شماره 4 - ( دوره ششم شماره چهارم زمستان 1398 - 1398 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 23-34 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان
اسماعیل صدری دمیرچی، انسیه محمدیاری، میرسعید جعفری، سیمین حسینیان
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (1909 مشاهده)
زمینه و هدف: انگیزش تحصیلی عامل مهمی برای آموزش و یادگیری است که بدون آن پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش­ آموزان امکان‌پذیر نیست. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل محور بر بهبود انگیزش تحصیلی دانش­آموزان پسر ششم مقطع ابتدایی بود.
روش: این مطالعه به روش نیمه­ آزمایشی و با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش ­آموزان پسر پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 97- 1396 در تهران بود. نمونه پژوهش نیز شامل 20 دانش‌آموز از جامعه مذکور بودند که به‌ روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب، و به ‌صورت تصادفی در گروه­ های آزمایش و گواه جایدهی شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود. گروه آزمایش 9 جلسه 90 دقیقه‌ای مداخله مشاوره گروهی را دریافت کردند درحالی‌که برای گروه گواه، مداخله‌ای صورت نگرفت. در پایان، پس‌آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد و داده ­های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره، تحلیل شدند.
یافته‌ها:  نتایج این پژوهش نشان داد که مشاوره گروهی راه‌حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش­آموزان هم در بعد انگیزش بیرونی (0/000 = P ، 18/897 = (16و 1) F) و هم در بعد انگیزش درونی (0/012 = P ، 7/972 = (16 و 1) F) اثر مثبت دارد؛ بدین معنا که میانگین نمرات انگیزش تحصیلی در هر دو زیرمقیاس­ های انگیزش بیرونی و درونی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه، افزایش معناداری را نشان داد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، مشاوره گروهی راه‌حل محور با تمرکز بر توانایی‌ها و امکانات دانش­ آموزان و همچنین با یادآوری موفقیت‌های گذشته آنان، برداشت دانش ­آموزان درباره‌ مسائل تحصیلی‌شان را تغییر می‌دهد و می­تواند انگیزه آنان برای تحصیل را تقویت، و دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل ­کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که با برگزاری جلسات مشاوره گروهی راه‌حل محور بتوان انگیزش تحصیلی دانش ­آموزان را افزایش داد.
واژه‌های کلیدی: مشاوره گروهی راه‌حل محور، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان
متن کامل [PDF 789 kb]   (253 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/2/2 | پذیرش: 1398/5/20 | انتشار: 1398/12/11
فهرست منابع
1. Jalilzadeh H, Zarei HA. The effect of self-regulation strategies on academic motivation and test anxiety in students. Journal of Instruction and Evaluation. 2018; 11(42): 13-36. [Persian]. [Link]
2. Maleki M. The effect of game and five leveled Bybee instructional design models in web-based instruction on the achievement motivation of students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2014; 19(4): 99-116. [Persian]. [Link]
3. Maroofi Y, Porjamshidi M, Moradi H. Predicting students' motivation through teachers technological literacy. Journal of Curriculum Technology. 2016; 1(2): 31-43. [Persian]. [Link]
4. Nasri S, Teymori R, Hamidi Mejlej M. Modeling of the relationship of family factors affecting on the academic moti-vation of high school students in Tehran city. Research in School and Virtual Learning. 2014; 1(3): 39-49. [Persian]. [Link]
5. Abbas Pour S, Hasan zedeh M. Motivations for the choice of the nursing course in faculty of nursing in Torbat Heidariyeh. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2008; 6(2): 71-74. [Persian]. [Link]
6. Setiono L, Marjohan M, Marlina M. Implementation of solutions-focused counseling (SFC) to improve student motivation: a single subject research. Journal of ICSAR. 2019; 3(1): 8-14. [Link] [DOI:10.17977/um005v3i12019p008]
7. Akomolafe MJ, Ogunmakin AO, Fasooto GM. The role of academic self-efficacy, academic motivation and academic self-concept in predicting secondary school students' academic performance. Journal of Educational and Social Research. 2013; 3(2): 335. [Link] [DOI:10.5901/jesr.2013.v3n2p335]
8. Golmohamadi M, Kimiyaee SA. The effectiveness of group counseling based on solution-focused on academic motivation high school student with under achievement. Research in Education. 2014; 1(2): 55-62. [Persian]. [Link]
9. Clark MH, Schroth CA. Examining relationships between academic motivation and personality among college students. Learn Individ Differ. 2010; 20(1): 19-24. [Link] [DOI:10.1016/j.lindif.2009.10.002]
10. Babaie S, Rezakhani S. Effectiveness of therapeutic reality on increasing academic motivation and social adjustment of girls. Educational Administration Research. 2017; 8(31): 117-128. [Persian]. [Link]
11. Malekiha M, Asgari SN. The survey effectiveness of narrative therapy on increasing academic motivation in Zarinshahr's high schools daughter students. Scientific Research Quarterly of Woman and Culture. 2017; 8(30): 47-58. [Persian]. [Link]
12. Faramarzi H, Haji yakhchali A, Shahni Yeylagh M. The role of intrinsic-extrinsic motivation and mastery-performance goals in predicting creative self-efficacy in junior high school students in roomeshkan. Social Cognition. 2017; 6(1): 27-42. [Persian]. [Link]
13. AL-Baddareen G, Ghaith S, Akour M. Self-Efficacy, achievement goals, and metacognition as predicators of academic motivation. Procedia Soc Behav Sci. 2015; 191: 2068-2073. [Link] [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.345]
14. Sajjadimonazah H, Pirkhaefi A. Effectiveness of creativity therapy model on improving motivation and students' educational performance. Research in School and Virtual Learning. 2017; 4(16): 39-48. [Persian]. [Link]
15. Sajjadi N, Golmohammadian M, Hojatkhah M. The effectiveness of schema therapy on academic motivation amongst high school female students in Kermanshah. Knowledge & Research in Applied Psychology. 2016; 17(1): 35-42. [Persian]. [Link]
16. Ashrafi S, Hadadi M, Nashiba N, Ghasemzadeh A. The effectiveness of self-awareness training on students' academic achievement motivation and their aggression. Educational Development of Judishapur. 2014; 5(1): 45-51. [Persian]. [Link]
17. Taathadi MS. Application of solution-focused brief therapy (SFBT) to enhance high school students self-esteem: an embedded experimental design. International Journal of Psychological Studies. 2014; 6(3): 96-105. [Link] [DOI:10.5539/ijps.v6n3p96]
18. Baratian A, Shakarami M, Moghim F, Bakhtiari Said B, Bakhtiari Said F, Davarniya R. Effect of solution-focused brief therapy on self-efficacy and life satisfaction of female students. Journal of Prevention and Health. 2016; 2(1): 50-62. [Persian]. [Link]
19. Asadi Hasanvand A, Soudani M, Abbaspour Z. The effectiveness of solution-focused group therapy on improve the children quality of life. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2017; 15(6): 449-459. [Persian]. [Link]
20. Farokhi NA, Miri A, Karimian E. Comparing the effectiveness of narrative-based consulting and solutions based on the behavioral disorder third grade middle school students Saqez city. Counseling Culture and Psycotherapy. 2016; 7(25): 23-45. [Persian]. [Link]
21. Saadatzaade R, Khalili S. Effects of solution - focused group counseling on student's self - regulation and academic achievement. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE). 2012; 3(3): 780-787. [Link] [DOI:10.20533/ijcdse.2042.6364.2012.0111]
22. Shahi Z, Oji Nejad A. Effectiveness of training methods solution focused therapy to increase girl's adolescence Social adjustment and resolve crises identity. Quarterly Journal of Women and Society. 2014; 5(17): 21-40. [Persian]. [Link]
23. Kvarme LG, Helseth S, Sørum R, Luth-Hansen V, Haugland S, Natvig GK. The effect of a solution-focused approach to improve self-efficacy in socially withdrawn school children: a non-randomized controlled trial. Int J Nurs Stud. 2010; 47(11): 1389-1396. [Link] [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.05.001]
24. Sarvi Z, Ghazi M. Effectiveness of group counseling with solution focused (brief) therapy (SFBT) on increasing self-efficacy of fifth grade primary school female students. Mod Appl Sci. 2016; 10(12): 1-6. [Link] [DOI:10.5539/mas.v10n12p1]
25. Hendar K, Awalya A, Sunawan S. Solution-focused brief therapy group counseling to increase academic resilience and self-efficacy. Jurnal Bimbingan Konseling. 2020: 9(1): 1-7. [Link]
26. Lotfi A, Motamedi A. Studying the influence of solution-focused brief therapy on increasing resiliency of boy teenagers at risk in one of military counties. Journal of military Psychology. 2016; 7(25): 37-49. [Persian]. [Link]
27. Goldenberg I, Goldenberg H. Family therapy. Hossein Shahi Baravati H, Naghshbandi S, Arjmand E. (Persian translator). Twelfth Edition. Tehran; Ravan: 2000. [Persian].
28. Kim JS. Examining the effectiveness of solution-focused brief therapy: A meta-analysis. Res Soc Work Pract. 2008; 18(2): 107-116. [Link] [DOI:10.1177/1049731507307807]
29. Gong H, Hsu W. The effectiveness of solution-focused group therapy in ethnic Chinese school settings: A meta-analysis. Int J Group Psychother. 2017; 67(3): 383-409. [Link] [DOI:10.1080/00207284.2016.1240588]
30. Franklin C, Zhang A, Froerer A, Johnson S. Solution focused brief therapy: a systematic review and meta-summary of process research. J Marital Fam Ther. 2017; 43(1): 16-30. [Link] [DOI:10.1111/jmft.12193]
31. Shakarami M, Davarniya R, Zahrakar K, Talaeian R. Effectiveness of brief solution-focused group couple therapy on improving marital quality in women. Razi Journal of Medical Sciences. 2015; 22(131): 1-13. [Persian]. [Link]
32. Cepukiene V, Pakrosnis R, Ulinskaite G. Outcome of the solution-focused self-efficacy enhancement group intervention for adolescents in foster care setting. Child Youth Serv Rev. 2018; 88: 81-87. [Link] [DOI:10.1016/j.childyouth.2018.03.004]
33. Shakarami M, Davarniya R, Zahrakar K. A study of effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on reducing marital stress in women. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2014; 22(4): 18-26. [Persian]. [Link]
34. Nugroho AH, Puspita DA, Mulawarman M. Penerapan solution-focused brief counseling (SFBC) untuk Meningkatkan Konsep Diri Akademik Siswa. Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik). 2018; 2(1): 93-99. [Link] [DOI:10.26740/bikotetik.v2n1.p93-99]
35. Mohammadyaari E, Hosseyniyaan PD. A meta-analysis of the effectiveness of solution-based group counseling in Iranian schools over the past decade. Quarterly Journal of Education. 2019; 34(4): 65-80. [Persian]. [Link]
36. Baratian A, Salimi A, Moghim F, Shakarami M, Davarniya R. The effect of solution-focused brief therapy (SFBT) on increasing self-esteem in female students. Iranian Journal of Nursing Research. 2016; 11(4): 57-65. [Persian]. [Link] [DOI:10.21859/ijnr-110407]
37. Bahrani M. The study of validity and reliability of Harter's scale of educational motivation. Journal of Psychological Studies. 2009; 5(1): 51-72. [Persian]. [Link]
38. Harter S. A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: Motivational and informational components. Dev Psychol. 1981; 17(3): 300-312. [Link] [DOI:10.1037/0012-1649.17.3.300]
39. Hooman HA. Handbook on meta-analysis in scientific research. Fourth Edition. Tehran: Samt; 2016: p: 74. [Persian].
40. Davis TE, Osborn CJ. Solution-focused school counselor: shaping professional practice. 1st Edition. Routledge; 2013. [Link] [DOI:10.4324/9780203768396]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadri Demirchi E, Mohammadyari E, Jafari M S, Hosseinian S. The Impact of Solution- Focused Group Counseling on the Students’ Academic Motivation. jcmh. 2020; 6 (4) :23-34
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-477-fa.html

صدری دمیرچی اسماعیل، محمدیاری انسیه، جعفری میرسعید، حسینیان سیمین. تأثیر مشاوره گروهی راه‌حل محور بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه سلامت روان کودک. 1398; 6 (4) :23-34

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-477-fa.htmlدوره 6، شماره 4 - ( دوره ششم شماره چهارم زمستان 1398 - 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4212