[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 15-1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر سازش یافتگی کودکان کم توان ذهنی خفیف
محبوبه طاهر*
گروه روان شناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چکیده:   (1094 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مشکلات اصلی کودکان با کم ­توانی ذهنی خفیف مشکل در سازش ­یافتگی است، برای کاهش این نارسایی باید از روش ­های عملیاتی که مناسب با سطح هوشبهر این کودکان باشد استفاده کرد، یکی از روش­های مناسب برای آموزش افراد با سطح هوشی عملیاتی، آموزش روان­ نمایشگری است. از این رو هدف پژوهش حاضر سنجش اثربخشی آموزش روان ­نمایشگری بر سازش­ی افتگی کودکان کم ­توان ذهنی خفیف بود.  
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه­ آزمایشی با طرح پیشآزمون- پسآزمون  با گروه گواه است. جامعه آماری شامل  کودکان پسر با کم­توانی ذهنی خفیف  شهرستان دامغان در سال تحصیلی 99-1398 بود که از بین آنها 30 نفر با روش نمونه­ گیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود و خروج از نمونه انتخاب شده و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. هر دو گروه پرسشنامه سازش­ یافتگی (سینها و سینگ، 1993) را در ابتدا و به عنوان مرحله پیشآزمون تکمیل کردند و پس از ده جلسه روان­ نمایشگری 90 دقیقه ­ای گروهی برای گروه­ آزمایشی، در مرحله پسآزمون، مورد سنجش مجدد قرار گرفتند. داده­ ها به شیوه تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم ­افزار SPSS-26 تحلیل شد. 
یافته ­ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش روان ­نمایشگری موجب افزایش سازش ­یافتگی کلی و خرده­ مقیاس ­های عاطفی، آموزشی، و اجتماعی کودکان با کم­توانی ذهنی خفیف در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد  (0/05>p).
نتیجه ­گیری: آموزش روان­ نمایشگری از طریق ایفای نقش برای کودکان گروه آزمایش، تجربه فهم دقیق ­تر احساس­ها و هیجانات را فراهم کرد و از این طریق به افزایش سازش­ یافتگی عاطفی، آموزشی، و اجتماعی کودکان با کم­ توانی ذهنی خفیف منجر شد. 
شماره‌ی مقاله: 1
واژه‌های کلیدی: روان نمایشگری، سازش یافتگی، کم توانی ذهنی خفیف
متن کامل [PDF 1275 kb]   (232 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/4/10 | پذیرش: 1400/10/12 | انتشار: 1400/11/12
فهرست منابع
1. Schalock RL, Borthwick-Duffy SA, Bradley VJ, Buntinx WHE, Coulter DL, Craig EM, et al. Intellectual disability: Definition, classification, and systems of supports. Washington, DC: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities; 2010. [Link]
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5 ed. Washington DC: American Psychiatric Association; 2013, [Link] [DOI:10.1176/appi.books.9780890425596]
3. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz R. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/clinical Psychiatry. Wolters Kluwer, 2015. [Link]
4. Yarmohamadian A, Ghamarani A, Mohamadzade A. The Efficiency of Intervention based of Life Story (Who Am I?) on Emotional adjustment and Perceived Competence in Adolescents with Intellectual Disability. Culture counseling. 2017; 8)31 :( 105-131. [Persian]. [Link]
5. Lawton MP. Emotion in later life. Current Directions in Psychological Science. 2001; 4: 120-123. [Link] [DOI:10.1111/1467-8721.00130]
6. Avison R, Aneshensel CS, Schieman S, Wheaton B. Advances in the Conceptualization of the Stress Process. New York: Springer. 2010. [Link] [DOI:10.1007/978-1-4419-1021-9]
7. Narimani M, Abbasi M, Abolghasemi A, Ahadi B. A study comparing the effectiveness of acceptance/ commitment by emotional regulation training on adjustment in students with dyscalculia. Journal of Learning Disabilities. 2013; 2(4): 154-176. [Persian]. [Link] [DOI:10.5812/ijhrba.10791]
8. Sinha AK, Singh RP. Adjustment inventory for college students. Indian Psychological Review. 1968; 4(2): 158-160. [Link]
9. Shalev M, Hetzeroni O. Factors predicting school staff's responsivity toward students with intellectual and developmental disability and complex communication needs. Research in Developmental Disabilities. 2020; 102. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2020.103677]
10. Hosseinkhanzadeh, A A. Psychology, education and rehabilitation of people with special needs. 8th edition. Tehran: Avaye Noor, 2020. [Persian].
11. Van Rest MM, Van Nieuwenhuijzen M, Kupersmidt JB, Vriens A, Schuengel C, Matthys W. Accidental and ambiguous situations reveal specific social information processing biases and deficits in adolescents with low intellectual level and clinical levels of externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology. 2020; 48: 1411-1424. [Link] [DOI:10.1007/s10802-020-00676-x]
12. Snell ME, Luckasson R, Borthwick-Duffy Sh, Bradley V, Buntinx W, Coulter D, Craig E, Gomez Sh, Lachapelle Y, Reeve A, Schalock R, Shogren K, Spreat S, Tassé M, Thompson J, Verdugo M, Wehmeyer M, Yeager M. Characteristics and needs of people with intellectual disability who have higher IQs. Intellectual and Developmental Disabilities, 2009; 47: 220-233. [Link] [DOI:10.1352/1934-9556-47.3.220]
13. Matson JL, Wilkins J. Psychometric testing methods for children's social skills. Research in Developmental Disabilities. 2009; 30: 249-274. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2008.04.002]
14. Chung KM, Reavis S, Mosconi, M, Drewry J, Matthews T, Tasse M. J. Peer-mediated social skills training program for young children with high-functioning autism. Research in Developmental Disabilities. 2007; 28: 423-436. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2006.05.002]
15. Nwankwo CB, Okechi BC, Prince O. Relationship between perceived Self-esteem and psychological well-being among student athletes. Academic Research Journal of Psychology and Counselling. 2015; 2(1): 8-16. [Link]
16. Brinke L, Schuiringa H, Matthys W. Emotion regulation and angry mood among adolescents with externalizing problems and intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities. 2021; 109: 1-11. [Link] [DOI:10.1016/j.ridd.2020.103833]
17. Compas BE, Jaser SS, Bettis AH, Watson KH, Gruhn MA, Dunbar JP, Thigpen JC. Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. Psychological Bulletin. 2017; 143, 939-991. [Link] [DOI:10.1037/bul0000110]
18. Ajdinski G, Angelka K. Learning problems in children with mild intellectual disability. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2018; 6(1): 31-37. [Link] [DOI:10.5937/ijcrsee1801031K]
19. Sevcik R, Walters C, Barton-Hulsey A, Romski M. Chapter Three: Reading interventions for individuals with intellectual and developmental disabilities: a review, International Review of Research in Developmental Disabilities. 2019; 57, 81-118. [Link] [DOI:10.1016/bs.irrdd.2019.08.001]
20. Dessemonteta R, Martineta C, Chambriera A, Martini-Willemin B, Audrin C. A meta-analysis on the effectiveness of phonics instruction for teaching decoding skills to students with intellectual disability, Educational Research Review. 2019; 26: 52-70. [Link] [DOI:10.1016/j.edurev.2019.01.001]
21. Keskinova A, Ajdinski G. Learning problems in children with mild intellectual disability Article in International Journal of Cognitive Research in Science Engineering and Education. 2018; 6(1): 31-37. [Link] [DOI:10.5937/ijcrsee1801031K]
22. Smith DD. Introduction to special education: Teaching in an Age of Challenge 3rd Edition, Allyn & Bacon. 2001. [Link]
23. Wehman P. Exceptional individuals in school, community, and work. Austin, TX: PRO-ED. 1997. [Link]
24. Bavelier D, Dye MW, Hauser PC. Do deaf individuals see better? Trends Cogn Sci. 2006; 10(11): 512-8. [Link] [DOI:10.1016/j.tics.2006.09.006]
25. Kooraki M, Yazdkhasti F, Ebrahimi A, Oreizi , H R. Effectiveness of Psychodrama in Improving Social Skills and Reducing Internet Addiction in Female Students. IJPCP. 2012; 17(4): 279-288. [Persian]. [Link]
26. Konopik DA, Cheung M. Psychodrama as a social work modality. Social Work. 2013; 58(1): 9- 20. [Link] [DOI:10.1093/sw/sws054]
27. Blatner A. Foundations of psychodrama. Springer. 2000. [Link]
28. Şimşek G, Yalçınkaya EY, Ardıç E, Yıldırım EA. The effect of psychodrama on the mpathy and social anxiety level in adolescents. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health. 2020; 27(2): 96-101. [Link] [DOI:10.4274/tjcamh.galenos.2020.69885]
29. Hamamci Z. The Effect of Integrating Psychodrama and Cognitive Behavioral Therapy on Reducing Cognitive Distortions in Interpersonal Relationships. J Group Psychother, Psychodrama, Sociometry. 2002; 55(1): 3-14. [Link] [DOI:10.3200/JGPP.55.1.3-14]
30. Eckloff M. Using sociodrama to improve communication and understanding. Et Cetera. 2006; 63(3): 259. [Link]
31. Balfour M. Drama, Masculinity and Violence. Res Drama Educ: J Appl Theatre Perform. 2010; 5(1):9-21. [Link] [DOI:10.1080/135697800114168]
32. Faramarzi S, Moradi M, Motamedi B. Effectiveness of psychodrama with pantomime on the social adjustment of deaf female students Auditory and Vestibular Research Journal. 2015; 23(6):85-91. [Persian]. [Link]
33. Rasekhei Nejad M, Khodabakhshi-Koolaee A. Effectiveness of psychodrama on Increasing Social Skills and Reducing of Aggression in Afghan Immigrant Labor Children. Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN). 2020; 6(2): 61-68. [Persian]. [Link]
34. Zisti A. The effect of psychodrama on social adjustment and social acceptance of students. Specialized Journal of Art and Health Studies, Neishabour Univ Med Sci. 2021; 3 (6): 4-12. [Persian]. [Link]
35. Kellermann PF. Outcome research in classical psychodrama. Small Group Research. 1987; 18(4): 459-469. [Link] [DOI:10.1177/104649648701800402]
36. Blatner A. The role of the meta-role: an integrative element in psychology. Psychodrama: Routledge; 2013. p. 77-90. [DOI:10.4324/9780203961100-10]
37. Blatner, A. New psychodrama books and related materials. The Journal of Psychodrama, Sociometry, and Group Psychotherapy. 2014; 62(1): 111-116. [Link] [DOI:10.12926/0731-1273-62.1.111]
38. Sinha AKP, Singh RP. Adjustment inventory for college students. Agra: National Psychological Corporation. 1995.
39. Karami A. Normalization of adjustment inventory for high school students. Tehran: Sina Psycho-Ogical Institute Publication. 1998. [Persian].
40. Saghi M, Rajaei A. The relationship between adolescents' perception of family performance and their adjustment. Thought and Behavior in Clinical Psychology (Thought and Behavior), 2007; 3(10): 82-71. [Persian]. [Link]
41. Pourshahriar H, Rasoulzadeh-Tabatabaiei K, Khodapanahi M K, Kazem-nejad A, Khafri S. The relationship between adjustment levels and personality traits among the adolescents. Journal of Behavioral Sciences, 2008; 2(2): 97-106. [Persian]. [Link]
42. Leveton E. A Clinician's Guide to Psychodrama. Yazdkhasti F, Jokar S, Jokar S. (Persian translator). Isfahan; 2009. [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taher M. The Effectiveness of Psychodrama Training on Adjustment of Children with Mild Intellectual Disability. J Child Ment Health. 2021; 8 (4) :1-15
URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1162-fa.html

طاهر محبوبه. اثربخشی آموزش روان نمایشگری بر سازش یافتگی کودکان کم توان ذهنی خفیف. فصلنامه سلامت روان کودک. 1400; 8 (4) :15-1

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1162-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 4 - ( دوره هشتم شماره چهارم زمستان 1400 - 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4422