فصلنامه سلامت روان کودک- الگوی گزارش برخی از مهمترین آزمون های آماری
الگوی گزارش برخی از مهمترین آزمون های آماری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
الگوی گزارش برخی از مهم ترین آزمون های آماری
 
مشاوران آماری: محمد رضا کرد باقری، دکتر جواد امانی، دکتر امیر قربان پور لفمجانی، دکتر  عباس ابوالقاسمی، دکتر سجاد رضایی
 
عنوان دانلود  برخی مقالات الگو با تحلیل
کارشناس آماری نشریه
آزمون تی        
آزمون تی - نسخه کامل تر
آنوا تی رگرسیون گام به گام
آنوا تی همبستگی نسخه کامل تر
اعتباریابی
الگوی کامل تعیین شاخص های روان سنجی
اندازه گیری مکرر تک گروهی
اندازه گیری مکرر درون بین آزمودنی
تحلیل دو عامله
تحلیل رگرسیون گام به گام
تحلیل عاملی
تحلیل عاملی و انواع روایی و اعتبار
تحلیل مسیر
تحلیل واریانس چند متغیری
تحلیل واریانس چند متغیری با نمره افتراقی
تحلیل کوواریانس تک متغیری
تحلیل کوواریانس تک متغیری یکراهه اندازه گیری مکرر
تحلیل کوواریانس چند متغیری
تحلیل کوواریانس چندمتغیری با چهار گروه
تحلیل کوواریانس چندمتغیری یکراهه اندازه گیری مکرر
تک بررسی
رگرسیون سلسله مراتبی
رگرسیون لوجستیک
رگرسیون همزمان
رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی
رگرسیون گام به گام
رگرسیون گام به گام
فراتحلیل
مدل ساختاری با نقش تعدیلگری
مدل سلسله مراتبی
مدل های خطی آمیخته
مدل یابی
همبستگی کانونی
معادلات ساختاری یک واسطه ای
اندازه گیری مکرر
تحلیل مسیر
تعدیل کنندگی با PLS
مدل های چند سطحی
معادلات ساختاری pls
معادلات ساختاری مقایسه گروهی
معادلات ساختاری میانجی گری
معادلات ساختاری
نقشه های شناختی فازی
همبستگی و رگرسیون
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه سلامت روان کودک:
http://childmentalhealth.ir/find-1.125.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب